รู้จักคณะสาขา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     เป็นหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับการเป็นผู้ผลิตรายการในยุคของการพัฒนาสื่อด้วยความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างครบถ้วน นักศึกษามีโอกาสฝึกนำทฤษฎีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตรายการ เช่น รายการข่าว รายการสารคดี รายการละคร และรายการบันเทิงอื่น ๆ โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งจริยธรรมและจรรยาบรรณของนักวิชาชีพสื่อสารมวลชนสทั้งยังเป็นผู้มีความรู้เท่าทันเหตุการณ์และสภาวะความเคลื่อนไหวในโลกซึ่งนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งของนักสื่อสารมวลชนที่ดี

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์           
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์           
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุ-โทรทัศน์          
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์          
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์          
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาวิทยุและโทรทัศน์          
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุกระจายเสียง          
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุโทรทัศน์          
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง          
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง          
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง          
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการกระจายเสียง          
16 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
17 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
18 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
19 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
20 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
21 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
22 มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนต์          
23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          
24 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักสร้างสรรค์รายการ (Creative)/นักเขียนบทรายการ (Script Writers)
2. ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ (Production Specialists)
    -  ช่างกล้อง (Camera Operators)
    -  ช่างตัดต่อเสียง (Sound Editors)
    -  ช่างตัดต่อภาพ (Editors)

    -  ช่างควบคุมภาพ (Television Control Operators)
    -  ช่างควบคุมเสียง (Radio Control Operators)
3. ผู้ผลิตรายการ (Program Producers)/ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ (Assistants to Program Producer)
4. ผู้กำกับรายการ (Program Directors) /ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ (Assistants to Program Director)
5. พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ (Master of Ceremony)
6. ผู้ประกาศ (Announcers)
7. นักข่าว (News Reporters)
8. ฝ่ายการตลาดรายการ (Program Marketing)

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

6/10

ความยากง่ายในการเรียน

6/10

ที่มาข้อมูล

http://dekrien1.blogspot.com
http://www.mct.rmutt.ac.th/major/tv
http://org.thaipbs.or.th/org_news/visitor/article438467.ece?id=2
http://org.thaipbs.or.th/org_news/visitor/article438450.ece?id=7
http://www.spu.ac.th/commarts/news/showcase/spu-channel-and-radio
http://www.rmuti.ac.th/oarit/index.php/34-featured-news/60-communication-mass-media-complete

SHARED