รู้จักคณะสาขา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     เน้นหนักที่ทฤษฎี หลักการ และการปฏิบัติงานทางการประชาสัมพันธ์โดยทั่วไป และการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาด ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการประชาสัมพันธ์ การโน้มน้าวใจ การสร้างประชามติ ตลอดจนทักษะการใช้สื่อประเภทต่างๆเพื่อประโยชน์ในงานประชาสัมพันธ์
     อนาคตของนักประชาสัมพันธ์ไม่ได้อยู่ที่ความรู้ในเชิงวิชาการเท่านั้น หากแต่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่จะต้องแน่นด้วยวิชาการ และสามารถทำงานอย่างมืออาชีพ โดยการนำความรู้มาปรับใช้ให้เข้ากับสังคมปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็วด้วยโลกของเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2.. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด           
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด           
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยนานาชาติ สาขาสื่อและการสื่อสารการตลาด          
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด           
5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์           
6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด           
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการประชาสัมพันธ์          
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการการตลาด          
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด          
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดและการขาย          
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด        
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการตลาด          
14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการตลาด          
15 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด          
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการประชาสัมพันธ์          
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร          
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการตลาด            
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการประชาสัมพันธ์          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยการศึกษา สาขาการตลาด          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์          
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด          
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร          
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)          
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์          
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด        
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการสื่อสารการตลาด          
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการตลาด          
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด          
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์          
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
63 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารการตลาด          
64 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์          
65 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
66 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด-การสื่อสารการตลาด          
67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการขาย          
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการตลาด          
71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาการตลาด          
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด          
74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการตลาด        
75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด          
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาการตลาด          
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการตลาด          
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด      
81 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
82 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด          
83 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด        
84 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ          
85 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
86 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด          
87 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบริหารการตลาด          
88 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการตลาด          
89 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์          
90 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด          
91 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด          
92 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
93 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด          
94 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการตลาด          
95 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
96 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
97 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
98 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
99 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
100 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
101 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
102 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด          
103 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
104 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
105 มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
106 มหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
107 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
108 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
109 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์          
110 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด          
111 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
112 มหาวิทยาลัยตาปี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
113 มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
114 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
115 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด          
116 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
117 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
118 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
119 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
120 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
121 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด          
122 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
123 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด          
124 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
125 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
126 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด          
127 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
128 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
129 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
130 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคนิคทางการตลาด          
131 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาการจัดการการตลาด          
132 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
133 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
134 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
135 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
136 มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์          
137 มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
138 มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด          
139 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
140 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
141 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก          
142 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขานิเทศศาสตร์การตลาด          
143 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
144 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด            
145 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด          
146 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์          
147 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
148 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
149 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
150 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด          
151 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
152 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
153 วิทยาลัยทองสุข คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์          
154 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
155 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
156 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
157 วิทยาลัยสันตพล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          

แนวทางการประกอบอาชีพ

เรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพได้เป็น 3 กลุ่มหลักๆ ดังนี้

(1) นักประชาสัมพันธ์องค์กร (Corporate PR) สามารถประกอบอาชีพในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคธุรกิจ และองค์กรการกุศล

- ฝ่ายวางแผนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Planner)

- ฝ่ายงานวิจัยและประเมินผล (Research and Evaluation)

- นักสื่อสารองค์กร (Corporate Communicator)

- ฝ่ายวางแผนสื่อ (Media Planning)

- ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)

- ฝ่ายกิจกรรมสัมพันธ์ (Event Relations)

- ฝ่ายดำเนินการกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)

- นักปฎิบัติการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Practitioner)

 

(2) นักประชาสัมพันธ์การตลาด (Marketing PR) สามารถประกอบอาชีพในสายงานด้านการประชาสัมพันธ์ในองค์กรเอกชน ที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

- นักกลยุทธ์ด้านการสื่อสารตราสินค้า (Brand Communications Strategist)

- นักวิเคราะห์การตลาดและภาพลักษณ์ (Market Analysis and Image)

- ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)

- ฝ่ายสื่อสารการตลาด (Marketing Communication)

- ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์แบรนด์ (Brand Communication)

- ฝ่ายกิจกรรมทางการตลาด (Event Marketing)

 

(3) ตัวแทนที่ปรึกษาทางด้านการประชาสัมพันธ์ (PR Agency) แบ่งเป็นฝ่ายดังนี้

- ฝ่ายงานบริการ/ บริหารงานลูกค้า (Account Service / Client Service Department)

- ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategic Planner)

- ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ (Media Relations)

- ฝ่ายความคิดสร้างสรรค์และผลิตงานสร้างสรรค์ (งานเขียนและงานศิลป์ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ)

- ฝ่ายการตลาด (Marketing Department)

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

6/10

ความยากง่ายในการเรียน

6/10

ที่มาข้อมูล

http://www.nithedkbu.com/?p=1048
http://www.spu.ac.th/commarts/courses/bachelors/public-relation/course-description

SHARED