รู้จักคณะสาขา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ครอบคลุมสาขาย่อย คือ สาขานิเทศศิลป์ สาขาภาพถ่าย สาขาภาพยนตร์และวิดีโอ สาขามัลติมีเดีย และอนิเมชัน โดยทั้ง 4 สาขา จะเรียนพื้นฐานคล้ายกันซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับ หลักการออกแบบ  การออกแบบเว็บไซต์ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ฯลฯ การถ่ายภาพ การถ่ายทำและตัดต่อภาพยนตร์ การสร้างเทคนิคพิเศษในงานภาพยนตร์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบโลโก้ การออกแบบโฆษณาและ คอมพิวเตอร์กราฟิก เช่น Photoshop Illustrator 3D Max ฯลฯ

คุณสมบัติ

1.สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่า
2.รักในงานศิลปะ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์        
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)          
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม แขนงวิชาออกแบบนิเทศศิลป์          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์          
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์          
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปกรรม (ออกแบบนิเทศศิลป์)          
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตเพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์          
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาออกแบบนิเทศศิลป์          
18 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์          
19 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์          
20 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ครู อาจารย์ ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
2. นักออกแบบกราฟิกในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรเอกชน
3. นักออกแบบโฆษณา
4. นักออกแบบเว็บไซต์
5. นักออกแบบสิ่งพิมพ์
6. นักสร้างภาพยนตร์และอนิเมชัน ทั้งในตำแหน่งผู้กำกับหรือทีมถ่ายทำ ตัดต่อ ฯลฯ
7. ช่างภาพ
8. นักวาดการ์ตูน
9. นักเขียน/นักวิจารณ์ด้านนิเทศศิลป์
10. ธุรกิจส่วนตัว

ที่มาข้อมูล

http://www.arch.kmutt.ac.th/index.php/th
https://thaigraphicdesigner.wordpress.com/tag
http://artclub2u.blogspot.com/2011/02/communication-art-and-design.html

SHARED