รู้จักคณะสาขา

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถด้านศิลปะการแสดงอย่างรอบด้าน เพื่อพร้อมที่จะ ก้าวไปเป็นบุคลากรในวงการการแสดงที่มีคุณภาพและสามารถบริหารจัดการอาชีพตนเองได้ ผู้เรียนจะได้ เรียนเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในสาขาที่ตนเลือก โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการ แสดง การเข้าถึงตัวละคร (Building Character) ในการแสดงหลากหลายรูปแบบ ทั้งการแสดงภาพยนตร์ และโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ โฆษณา งานอีเว้นท์ ละครเวที ละครผ่านสื่ออินเตอร์เน็ท และละครเพลง ได้เสริมทักษะการร้องเพลง การเต้น การออกแบบท่าเต้น เพื่อเติบโตในสายของศิลปินนักแสดงภาพยนตร์และโทรทัศน์และศิลปินละครเพลงที่กาลังได้รับความนิยมในขณะนี้ นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถเติบโตในสายของการเป็น Acting Coach และครูสอนการแสดงได้อีกด้วย ซึ่งนับเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนรายวิชาการแสดงจานวนมากที่สุดและครอบคลุมศาสตร์ของการแสดงมากที่สุดในประเทศ และเป็นสาขาการแสดงสาขาแรกของประเทศที่เสริมทักษะและความเชี่ยวชาญด้านการสอนการแสดง เพื่อตอบรับกับความต้องการของสายอาชีพนี้ในระดับนานาชาติอีกด้วย

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง – การออกแบบเพื่อการแสดง          
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง           
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี สาขาศิลปะการแสดง – การออกแบบเพื่อการแสดง           
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขานาฎศิลป์และศิลปะการแสดง          
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี          
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาศิลปะการแสดง          
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฎศิลป์และศิลปะการแสดง          
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง          
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง          
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง          
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฎศิลป์และศิลปะการแสดง          
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขานาฎศิลป์และศิลปะการแสดง            
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง            
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฎศิลป์และศิลปะการแสดง          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปะการจัดการแสดง          
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาศิลปะการแสดง          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการภาพยนต์และการสื่อสารการแสดง          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดง และสื่อใหม่ สาขาการผลิตภาพยนตร์          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง          
25 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง          
26 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
27 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
28 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง สาขาดนตรีและการแสดง          
29 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดง          
30 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
31 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
32 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขานาฏศิลป์และการแสดง          
33 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการแสดง          
34 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง          
35 มหาวิทยาลัยสยาม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการแสดง          
36 มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยศิลปะการแสดง สาขาดนตรี          
37 มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยศิลปะการแสดง สาขาศิลปะการแสดง          
38 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาศิลปะการแสดง          
39 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะดนตรี สาขาการแสดงดนตรี          
40 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการแสดง          

แนวทางการประกอบอาชีพ

(1) นักสร้างสรรค์รายการ (Creative)/นักเขียนบทรายการ (Script Writers)

(2) ผู้เชี่ยวชาญทางการผลิตรายการ (Production Specialists)

-  ช่างกล้อง (Camera Operators)

-  ช่างตัดต่อเสียง (Sound Editors)

-  ช่างตัดต่อภาพ (Editors)

-  ช่างควบคุมภาพ (Television Control Operators)

-  ช่างควบคุมเสียง (Radio Control Operators)

(3) ผู้ผลิตรายการ (Program Producers)/ผู้ช่วยผู้ผลิตรายการ (Assistants to Program Producer)

(4) ผู้กำกับรายการ (Program Directors) /ผู้ช่วยผู้กำกับรายการ (Assistants to Program Director)

(5) พิธีกร/ผู้ดำเนินรายการ (Master of Ceremony)

(6) ผู้ประกาศ (Announcers)

(7) นักข่าว (News Reporters)

(8) ฝ่ายการตลาดรายการ (Program Marketing)

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

6/10

ความยากง่ายในการเรียน

6/10

ที่มาข้อมูล

http://www.superstarcollege.com/th
http://board.postjung.com/768369.html
http://www.247friend.net/blog/jirayunu/2015/02/06/entry-11
http://www.spu.ac.th/commarts/courses/bachelors/arts-in-performing-arts

SHARED