รู้จักคณะสาขา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
- มีการเรียนการสอนในหลากหลายวิชาย่อย แต่มหาวิทยาลัยส่วนมากจะแบ่งเป็น 2 วิชาเอก คือ ดนตรีไทย และดนตรีสากล ในแต่ละวิชาเอกสามารถเลือกความสนใจพิเศษไปทางการสอนเครื่องดนตรีและวงดนตรี หรือการสอนทฤษฎีก็ได้ ซึ่ง 2 สาย ดังกล่าวเป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการ กระบวนการของการเรียนการสอนออกไปสอนในกลุ่มผู้เรียนวิชาเอกดนตรีทางลึก
- ศึกษาด้านการเรียนการสอน กระบวนการ และแนวคิดด้านดนตรีศึกษาในแบบต่าง ๆ ของโลก  เช่น Kodaly , Orff, Dalcroze หรือแม้กระทั่งวิธีการเรียนการสอนดนตรีไทยตามสำนักต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนนำไปใช้ในกลุ่มผู้เรียนได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งในระบบและนอกระบบ 
- ศึกษาทักษะดนตรีในเครื่องมือที่ตนเองสอบข้ามากับคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ แบบตัวต่อตัว นอกจากนั้นยังมีรายวิชาด้านทฤษฎี ประวัติศาสตร์ และวรรณคดี รวมทั้งวิชาทางด้านดนตรีศึกษาตามความถนัด
- นิสิตที่เรียนวิชาเอกดนตรีประเภทใดประเภทหนึ่ง ก็จะได้เรียนวิชาดนตรีพื้นฐานในอีกสายหนึ่งไปด้วย เช่น นิสิตเอกดนตรีไทย จะได้เรียนวิชาทฤษฎีดนตรีตะวันตก การขับร้องประสานเสียง ประวัติศาสตร์วรรณคดีดนตรี ตะวันตกเบื้องต้น และสามารถเลือกเรียนวิชาดนตรีสากลอื่น ๆ ที่มีความสนใจได้นอกจากวิชาเอกดนตรีไทยและของตนเองและในทางกลับกัน นิสิตเอกดนตรีสากล ก็จะได้เรียนรู้ในวิชาพื้นฐานด้านดนตรีไทยด้วย

คุณสมบัติ

-ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีสุดท้าย หรือเทียบเท่า และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา
-ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะได้รับการทดสอบทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติกับทางคณะกรรมการตามวันและเวลาที่ทางวิทยาลัยกำหนด
-ผู้สมัครจะต้องมีความสามารถที่โดดเด่นในด้านการขับร้อง การเล่นดนตรี หรือการแสดง อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอย่างน้อย
-มีความประพฤติดี ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทางด้านดนตรี
-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนั้นๆ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย          
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก          
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิทยาการดนตรีและนาฏศิลป์          
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศาสตร์        
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศิลป์          
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาการแสดงดนตรี          
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีแจ๊ส          
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาดนตรีเชิงพาณิชย์          
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาธุรกิจดนตรี          
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะดุริยางคศาสตร์ สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา          
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย          
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ไทย          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดุริยางค์สากล          
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรี          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีตะวันตก        
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีไทย          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา บัณฑิตศึกษา สาขาดนตรีสากล          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา(ดนตรีไทย)          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา(สากล)          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาดนตรี            
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาดนตรีสากล            
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา(สากล)          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานาฏดุริยางคศิลป์ไทย          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรี          
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี          
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย          
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์          
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี          
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีดนตรี          
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา          
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย          
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาดนตรี          
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา          
70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา          
71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
72 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา        
73 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางค์ไทย          
74 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตก          
75 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์          
76 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีตะวันตก          
77 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาดนตรีไทย          
78 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย          
79 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดงพื้นเมือง          
80 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีสากล          
81 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์      
82 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์ไทย          
83 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์สากล          
84 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะดนตรีและการแสดง สาขาดนตรีและการแสดง          
85 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีและการแสดง          
86 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนดุริยางคศึกษา          
87 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศาสตร์          
88 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาดุริยางคศาสตร์          
89 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาดนตรี          
90 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย          
91 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม          
92 มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยดุริยศิลป์ สาขาดุริยางคศาสตร์        
93 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยดนตรี สาขาดุริยางคศาสตร์          
94 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดุริยางคศิลป์          
95 มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยศิลปะการแสดง สาขาดนตรี          
96 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะดนตรี สาขาการแสดงดนตรี          
97 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะดนตรี สาขาธุรกิจดนตรี          

แนวทางการประกอบอาชีพ

- ครูสอนดนตรีศึกษาในสถานศึกษาระดับใดก็ได้ เป็นผู้บริหารสถาบันการสอนดนตรีของเอกชนได้ - มีความสนใจด้านการประพันธ์เพลงหรือการแสดงก็สามารถประกอบอาชีพด้านดนตรีอื่นๆ ได้ตามต้องการ เนื่องจากรายวิชาที่ได้เรียน จะมีการเน้นด้านทักษะดนตรีในเครื่องมือเอกของตนเอง การบรรเลงรวมกันเป็นวง และด้านเทคโนโลยีต่างๆ ด้วย 
- ศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขานี้ในหลายสถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่มาข้อมูล

http://campus.sanook.com/1077093/
http://www.banmuang.co.th/oldweb/2014/07/
http://www.rakbankerd.com/2014/music/institue.php?sc=9
http://writer.dek-d.com/koppersquib/story/viewlongc.php?id=567449&chapter=20
http://humannet.chandra.ac.th/nuke/modules.php?name=activeshow_mod&file=article&asid=36

SHARED