รู้จักคณะสาขา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     ศึกษาเกี่ยวกับหลักการบัญชีและมาตรฐานการบัญชี  การจัดทำบัญชีการเงิน  การวางระบบบัญชี  การบัญชีกิจการอุตสาหกรรม  ระบบบัญชีธนาคาร  การบัญชีหน่วยงานภาครัฐ  การบัญชีสำหรับธุรกิจบริการโรงแรมอสังหาริมทรัพย์และรับเหมาก่อสร้าง  วิชาชีพการสอบบัญชี  การตรวจสอบและควบคุมภายใน  กฎหมายภาษีและการบัญชีภาษีอากร  การวิเคราะห์รายงานการเงินและการบัญชีบริหาร  การวิจัยทางการบัญชีตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพ

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. ควรมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์  มีการคิดและคำนวณ  สามารถวิเคราะห์สถานการณ์และมีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และความรู้ภาษาต่างประเทศ  มีทัศนคติที่ดีในวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบัญชี สาขาการบัญชี         
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี           
3 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการบัญชี          
4 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี          
5 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการบัญชี          
6 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยธาตุพนม สาขาการบัญชี          
7 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยนาหว้า สาขาการบัญชี          
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการบัญชี          
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการ      
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการการตลาด          
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์          
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์          
13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจทั่วไป          
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์          
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด          
16 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบริหารการเงิน          
17 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการบัญชี        
18 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
19 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ          
20 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ          
21 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาบัญชี          
22 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี        
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี        
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชี          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาบัญชี สาขาการบัญชี          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาบัญชี สาขาบัญชี          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาการบัญชี          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการบัญชี            
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยการศึกษา สาขาการบัญชี          
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี          
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี        
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี        
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี          
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ สาขาการบัญชี          
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาบัญชี          
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
69 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี          
70 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการบัญชี          
71 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี        
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการสอบบัญชี          
74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี        
75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
77 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี          
78 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาการบัญชี          
79 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
80 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาการบัญชี          
81 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี          
82 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี        
83 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการบัญชี        
84 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการบัญชี          
85 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี      
86 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาการบัญชี      
87 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการบัญชี        
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาSOFTWARE DEVELOPMENT          
89 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการกำกับดูแลกิจการ          
90 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน          
91 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงินเชิงปริมาณ          
92 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการ          
93 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ          
94 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการผู้ประกอบการ          
95 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการระหว่างประเทศ          
96 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ          
97 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด      
98 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการธนาคารและการเงิน          
99 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี      
100 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการประกันภัย          
101 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ        
102 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ          
103 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ          
104 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาประกันภัย          
105 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศทางการจัดการ          
106 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาวิศวกรรมการเงิน          
107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติคณิตศาสตร์          
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติ          
109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาสถิติประยุกต์          
110 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการบัญชีบริหาร          
112 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี          
113 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาบัญชี        
114 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
115 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ          
116 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี          
117 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
118 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
119 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการเงิน        
120 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ์          
121 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ          
122 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด          
123 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบริหารการเงิน          
124 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบริหารการตลาด          
125 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชีธุรกิจแบบบูรณาการ        
126 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์          
127 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ      
128 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี        
129 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาผู้ประกอบการสากล          
130 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ          
131 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบัญชี          
132 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ          
133 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี        
134 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชีบริหาร          
135 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี          
136 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาการบัญชี          
137 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี          
138 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ สาขาการบัญชี          
139 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
140 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
141 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชีและการเงิน          
142 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาการบัญชี          
143 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบัญชี สาขาบัญชี          
144 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะบัญชี สาขาบัญชี          
145 มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี          
146 มหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
147 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการจัดการบริการ          
148 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน          
149 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน          
150 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการบริหารการพยาบาล          
151 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการบริหารการศึกษา          
152 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการบริหารโรงพยาบาล          
153 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการบัญชี          
154 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง          
155 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน          
156 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาบริหารการศึกษา          
157 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาพยาบาลศาสตร์          
158 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร          
159 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาระบบสารสนเทศธุรกิจ          
160 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
161 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว          
162 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาแอนิเมชันและมัลติมีเดีย          
163 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
164 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
165 มหาวิทยาลัยตาปี คณะบัญชี สาขาการบัญชี          
166 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี          
167 มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบัญชี สาขาการบัญชี        
168 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
169 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
170 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
171 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
172 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะบัญชี สาขาการบัญชี          
173 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาการเงินและการธนาคาร          
174 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาการบัญชี        
175 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
176 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบัญชี สาขาการบัญชี          
177 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบัญชี สาขาบัญชี          
178 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาการจัดการการตลาด          
179 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบัญชี สาขาการบัญชี          
180 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะบัญชี สาขาบัญชี          
181 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
182 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป บัญชี          
183 มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
184 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบัญชี สาขาบัญชี          
185 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาบัญชี          
186 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาระบบสารสนเทศทางการบัญชี          
187 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
188 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
189 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการบัญชี          
190 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
191 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการบัญชี          
192 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
193 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
194 วิทยาลัยทองสุข คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
195 วิทยาลัยนครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
196 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
197 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี          
198 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการบัญชี          
199 วิทยาลัยสันตพล คณะบัญชี สาขาการบัญชี          
200 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. นักบัญชีที่ทำงานเป็นวิชาชีพอิสระ
2. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
3. ผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA)
4. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA)
5. ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน
6. นักบัญชีที่ทำงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
7. สมุห์บัญชี
8. ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
9. ครู-อาจารย์สอนบัญชี
10. ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ที่มาข้อมูล

http://www.spu.ac.th/news/4389
http://www.mut.ac.th/department.php?id=29
http://www.mut.ac.th/page.php?c=page&id=55
http://www.wegointer.com/2013/02/เผยหมดเปลือก-เรียนต่อต่
http://www.พณิชยการสยาม.com/15200248/สาขาวิชาการบัญชี-accounting

SHARED