รู้จักคณะสาขา

คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
เศรษฐศาสตร์ คือ การศึกษาเกี่ยวกับวิธีการควบคุมและกระจายทรัพยากรของมนุษย์ คำว่าเศรษฐศาสตร์ในภาษาอังกฤษคือ Economics มาจากคำว่า Oikonomia ในภาษากรีกโบราณ ซึ่งมีความหมายว่า การจัดระเบียบเรื่องในบ้าน และ การบริหารจัดการภาระหน้าที่ เดิมทีเศรษฐศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของสาขาวิชารัฐศาสตร์ ที่เพิ่งแยกออกมาเป็นวิชาของตัวเองช่วงปลายศตวรรษที่ 19 การศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ สามารถแบ่งตามเนื้อหาได้เป็น 2 สาขาหลักๆ คือ เศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหาภาค โดยเศรษฐศาสตร์จุลภาคจะมุ่งเน้นศึกษากิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับบุคคล โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจนั้นๆ และบุคคลหรือหน่วยงานสำคัญๆ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ส่วนเศรษฐศาสตร์มหภาค จะศึกษาเศรษฐกิจโดยรวมทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติฃ เศรษฐศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในสถานการณ์เศรษฐกิจโลกยุคปัจจุบัน ที่มีการแข่งขันสูงและระบบเศรษฐกิจของแต่ละประเทศทั่วโลกต่างเชื่อมโยงถึงกัน บุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกในด้านเศรษฐศาสตร์จึงยิ่งเป็นที่ต้องการตัวขององค์กรต่างๆ อย่างมาก

คุณสมบัติ

1.ชอบวิเคราะห์ คิดคำนวณ และวางแผนอย่างเป็นระบบ
2.ช่างสังเกต   รักการศึกษาค้นคว้า
3.สนใจติดตามข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
4.สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรทอเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการเงินและการธนาคาร          
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการจัดการการสื่อสาร          
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการจัดการธุรกิจ          
4 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว          
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการบัญชี          
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการประชาสัมพันธ์          
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการสื่อสารมวลชน          
8 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการสื่อสาร          
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาเศรษฐศาสตร์          
11 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร          
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ        
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร          
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร          
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
16 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยาลัยอิสลามศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม          
17 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะเทคโนโลยีและการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
19 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์          
20 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน          
21 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์การคลัง          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์การจัดการ          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเศรษฐศาสตร์          
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาเศรษฐศาสตร์          
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์          
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง          
52 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจัดการ          
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์          
54 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ          
55 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการจัดการบริการสุขภาพ          
56 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์      
57 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาธุรกิจการเกษตร          
58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ          
59 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร          
60 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์          
61 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
62 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเกษตร          
63 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
64 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
65 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
66 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร        
67 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร          
68 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง          
69 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สมุนไพร          
70 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร        
71 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์      
72 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารเศรษฐศาสตร์และสังคมศาสตร์      
73 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง          
74 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจ        
75 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี          
76 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ          
77 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์          
78 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขานิติเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ          
79 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ          
80 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์      
81 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์          
82 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
83 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง วิทยาลัยสหวิทยาการ สาขาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์          
84 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
85 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหารจัดการ        
86 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
87 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
88 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ สาขาเศรษฐศาสตร์          
89 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์        
90 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
91 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์          
92 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์        
93 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงิน          
94 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
95 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ          
96 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
97 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ          
98 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
99 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
100 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาECONOMICS          
101 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์          
102 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
103 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการจัดการทั่วไป บัญชี          
104 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์          
105 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
106 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยนานาชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์          
107 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วิทยาลัยนานาชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          
108 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์          
109 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ          

แนวทางการประกอบอาชีพ

คนที่จบการศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์  สามารถทำงานได้ทั้งรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  และเอกชน  ได้แก่  ธนาคาร  บริษัทเงิน ทุนหลักทรัพย์  ครู  อาจารย์ในมหาวิทยาลัย  ทำงานในบริษัทประกันภัยและบริษัทธุรกิจอื่นๆ  ที่ต้องการนักเศรษฐศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์และวิจัยเกี่ยวกับสภาวะการตลาด  และการวางแผนดำเนินธุรกิจต่าง ๆ  ตลอดจนประกอบธูรกิจส่วนตัว  และยังสามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  เพราะมีการเปิดสอนมากมาย

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

7/10

ความยากง่ายในการเรียน

7/10

ที่มาข้อมูล

http://econ.eco.ku.ac.th/2014/
http://tantaiz.exteen.com/20130204/entry-1
http://mangt.pcru.ac.th/Economics%20Website/

http://www.hotcourses.in.th/subject/economics/
http://iamnp.com/hatyai/portfolio_category/graduation/page/4/#lightbox[group-8]/1/
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m6.php?cms_category_id=124&cms_id=7418

SHARED