รู้จักคณะสาขา

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบเครื่องแต่งกาย

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
สาขานี้จะศึกษาเกี่ยวกับ การออกแบบสิ่งทอ ออกแบบเครื่องแต่งกาย การสร้างแพตเทิร์น เทคนิคการตัดเย็บ การออกแบบสิ่งทอ ประวัติศาสตร์ศิลปะเครื่องแต่งกาย คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเครื่องแต่งกาย วัสดุในงานออกแบบเครื่องแต่งกาย การออกแบบเครื่องแต่งกายลักษณะไทย การตลาดและการจัดการธุรกิจแฟชั่น การออกแบบสิ่งประดับ แฟชั่นระบบอุตสาหกรรม การประสานงานและนำเสนอผลงานแฟชั่น แฟชั่นสไตล์ลิ่ง เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. ผู้ที่จะเรียนในสาขานี้ควรมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้า บางแห่งจะสอบทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าด้วย ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือ Drawing ในลักษณะการวาดตัวแบบ เสื้อผ้า และเขียนแพทเทิร์น 
3. ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดี เพราะการออกแบบเสื้อผ้าไม่ใช่การตัดเสื้อให้คนสวยใส่ 
แต่คือการวิเคราะห์ เพื่อพรางส่วนด้อย และเสริมจุดเด่นของแต่ละคน 

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะมัณฑนศิลป์ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย            
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาสิ่งทอ          
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย          
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น          
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ          
6 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ          
7 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม          
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น          
9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม          
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า          
11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ          
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม          
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งทอ        
14 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ          
15 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีการจัดการสินค้าแฟชั่น          
16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขาออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย        
17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ          
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาเทคโนโลยีเสื้อผ้า          
19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ          
20 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะอตุสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ          
21 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม          
22 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม          
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ          
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาออกแบบสิ่งทอ          
25 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์ประยุกต์และเทคโนโลยีสิ่งทอ          
26 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ          
27 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการออกแบบ (5วิชาเอก ได้แก่ กราฟฟิกและมัลติมีเดีย, เฟอร์นิเจอร์และสภาพแวดล้อมภายใน, สิ่งทอและแฟชั่น, เซรามิก, ออกแบบผลิตภัณฑ์)             
28 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์          
29 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ          
30 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ          
31 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบแฟชั่น          
32 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปะและการออกแบบ สาขาแฟชั่นดีไซน์          

แนวทางการประกอบอาชีพ

 1. นักออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
 2. นักวาดภาพประกอบแฟชั่น
 3. นักออกแบบสร้างสรรค์งานเครื่องประดับตกแต่งกาย เช่น หมวก กระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ฯลฯ
 4. นักออกแบบลายผ้า
 5. ศิลปินสร้างสรรค์งานผ้า
 6. ผู้สอน ทางด้านเครื่องแต่งกาย
 7. นักวิจัย ทางด้านงานเครื่องแต่งกาย
 8. ผู้ประกอบการและ/หรือผู้จัดการโรงงานผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม
 9. ช่างภาพแฟชั่น
10. นักออกแบบอิสระ
11. สไตล์ลิสต์

ที่มาข้อมูล

http://www.mvsk.ac.th/school/plearnsilp/07_admission/05.htm#2
http://www.techhome.rmutk.ac.th/index.php/component/content/article/32-2013-11-29-07-51-33/2013-11-29-08-41-51/43-2014-06-21-12-03-22

SHARED