รู้จักคณะสาขา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     เรียนเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษทางด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเจ้าของภาษา และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้นักศึกษามีความสามารถนำความรู้ทางภาษาอังกฤษ เทคนิควิชาชีพ และการจัดการผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ          
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ           
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ           
4 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
5 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
7 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ          
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร          
10 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี สาขาภาษาอังกฤษ          
13 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
14 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ          
15 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
16 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
17 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ          
18 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ        
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
22 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ          
23 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          
24 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะภาษาและการสื่อสาร สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกภาษาอังกฤษ          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจระหว่างประเทศ          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาภาษาอังกฤษ          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี โครงการวิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ          
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจท่องเที่ยว          
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน          
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ          
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการสอนภาษาอังกฤษ            
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาภาษาอังกฤษ            
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ          
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา          
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา          
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร          
92 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
94 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
96 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
97 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
98 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
99 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
100 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ          
101 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
102 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
103 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
104 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
105 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
106 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
107 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
108 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          
109 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
110 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
111 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
112 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ          
113 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
114 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บัณฑิตศึกษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น          
115 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
116 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
117 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
118 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
119 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
120 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
121 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
123 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
124 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          
125 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร          
127 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
129 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
130 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะบริหารธุรกิจ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
132 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
133 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
135 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
136 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
137 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
138 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
139 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
140 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ          
141 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะอักษรศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
142 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ        
143 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
144 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
145 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา          
146 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
147 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        
148 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศิลปกรรม สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
149 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
150 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        
151 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษและการสื่อสาร          
152 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
153 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
154 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ        
155 มหาวิทยาลัยทักษิณ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาภาษาอังกฤษ          
156 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม          
157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม สาขาภาษาอังกฤษศึกษา        
158 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย          
159 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ            
160 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
161 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษา สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ          
162 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษา สาขาภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ            
163 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันภาษา สาขาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและการจัดการ          
164 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ          
165 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
166 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          
167 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
168 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
169 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ          
170 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี เทคโนโลยีการเกษตร สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชิงธุรกิจ          
171 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ      
172 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
173 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
174 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
175 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
176 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
177 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
178 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ – ภาษาอังกฤษเพื่อ          
179 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาภาษาอังกฤษ          
180 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
181 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          
182 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ          
183 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
184 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันการศึกษานานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษ          
185 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
186 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
187 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
188 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
189 มหาวิทยาลัยเกริก คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ          
190 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง          
191 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร          
192 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
193 มหาวิทยาลัยชินวัตร คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร          
194 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
195 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
196 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ          
197 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
198 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร          
199 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร          
200 มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก วิทยาเขตกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
201 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
202 มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู้พูดภาษาอื่น          
203 มหาวิทยาลัยพายัพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการสื่อสารภาษาอังกฤษ          
204 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
205 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
206 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ          
207 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
208 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
209 มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ          
210 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
211 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ          
212 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาอังกฤษและการแปล          
213 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน          
214 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย          
215 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          
216 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษระดับสูงเพื่อการสื่อสาร          
217 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
218 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ        
219 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
220 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ สาขาการสื่อสารมวลชนขั้นสูงภาษาอังกฤษ          
221 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
222 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ          
223 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาภาษาอังกฤษศึกษา          
224 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. เจ้าหน้าที่ในองค์ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ธนาคาร ธุรกิจด้านการบริการ ธุรกิจด้านการจัดประชุม
2. ครู อาจารย์
3. พนักงานแปล
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
5. พนักงานประจำสายการบินต่างๆ
6. พนักงานโรงแรม
7. มัคคุเทศก์
8. 
ธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรม
9. งานด้านสื่อสารมวลชน
10. งานวิเทศสัมพันธ์
11.
เจ้าหน้าที่ในองค์การและธุรกิจอื่น ๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะภาษา

ที่มาข้อมูล

http://www.nuic.nu.ac.th/nuic2016/th/home-th
http://www.khonkaen.spu.ac.th/courses/bachelors/english-communications

SHARED