รู้จักคณะสาขา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะสำคัญ และวิวัฒนาการ ของภาษา วรรณกรรมไทย ตลอดจนศิลปะการใช้ทักษะทางภาษาทั้ง 4 ด้าน อย่างมีวิจารณญาณภาควิชาภาษา ไทยมุ่งที่จะให้นักศึกษาได้รู้จักและตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยในทุก ๆ ด้าน จนเกิดความ ซาบซึ้งสามารถเป็นผู้นำในการศึกษาวิจัย เผยแพร่และถ่ายทอดสรรพวิทยาการ รวมทั้งประยุกต์ใช้ความรู้ทาง ภาษาไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การประกอบอาชีพ พัฒนาสังคม และประเทศชาติสืบไป

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า
4. สนใจศึกษาภาษาไทย และวรรณกรรมไทย
5. ต้องการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับภาษาไทยและวรรณกรรม
6. มีจุดมุ่งหมายที่จะใช้ภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ข้าราชการ
2. นักเขียนบทโฆษณา
3. ครูอาจารย์
4. นักอ่านบทโฆษณา
5. นักวิจัยภาษา
6. บรรณาธิการ
7. นักแปล
8. นักเขียน
9. นักข่าวและประมวลข่าว
10. ประชาสัมพันธ์
11. นักหนังสือพิมพ์
12. นักวิเคราะห์-วิจารณ์
13. เลขานุการ
14. งานการท่องเที่ยว-มัคคุเทศก์
15. นักประชาสัมพันธ์
16. งานด้านวัฒนธรรมไทย
17. ผู้ประกาศ-โฆษก
18. งานวิเทศสัมพันธ์
19. นักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์
20. พัฒนากร
21. นักแต่งเพลง

ที่มาข้อมูล

http://www.tu.ac.th/org/arts/th.htm
http://humannet.chandra.ac.th/thai
https://www.facebook.com/thai.major.ssru
http://www.cnxnews.net/สัมมนาพัฒนาการศึกษาและ

SHARED