รู้จักคณะสาขา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับมนุษย์ และใช้เครื่องมือที่เรียกว่าภาษาในการสื่อสารให้เข้าใจมนุษย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งภาษาที่ศึกษาก็คือภาษาจีน โดยวิชาเรียน อาทิเช่น การอ่านภาษาจีน, การแปลจีน-ไทย, ประวัติวรรณคดีจีน, สนทนาภาษาจีนเบื้องต้น, ภาษาจีนด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, ภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว เป็นต้น

คุณสมบัติ

1. สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
3. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย
4. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
5. ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
6. สนใจเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ             

แนวทางการประกอบอาชีพ

(1) นักแปล
(2) นักเขียน
(3) บรรณาธิการ
(4) อาชีพในวงการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม เช่น มัคคุเทศก์
(5) นักประชาสัมพันธ์ เลขานุการ
(6) อาจารย์สอนภาษาจีนในสถาบันของรัฐและเอกชน
(7) เจ้าหน้าที่สายการบิน
(8) นักข่าว

ที่มาข้อมูล

http://www.dek-d.com/admission/31855/
http://www.human.cmu.ac.th/index.php?activityid=538
http://www.human.nu.ac.th/academic/course/chinese56.pdf

SHARED