รู้จักคณะสาขา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นทรัพยากรบุคคลของชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาเกาหลีทั้งด้านความรู้และทักษะ เช่น การฟัง พูด อ่าน เขียนและแปล เพื่อสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาเกาหลีทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน ตลอดจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีเพื่อเป็นสื่อในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม และเป็นพื้นฐานเพื่อการศึกษาต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไปตามสภาพความพร้อมและความต้องการของนักศึกษาต่อไป

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี          
2 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี          
3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี          
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี          
7 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาเกาหลี          
8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาภาษาเกาหลี          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในบริษัทหรือองค์กรที่ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและเกาหลี
2. นักแปลหนังสือ หรือล่าม
3. มัคคุเทศก์
4. พนักงานโรงแรม
5. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
6. อาจารย์สอนภาษาเกาหลีตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษา หรือ สถาบันสอนภาษา

ที่มาข้อมูล

http://www.educatepark.com/poem
http://teen.mthai.com/education/49130.html
http://www.mwtravel.com.au/classical-korea-10-days
http://www.human.nu.ac.th/th/page.php?P=1620&T=pr
http://50010116043g10kr.blogspot.com/2010/08/blog-post.html

SHARED