รู้จักคณะสาขา

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

1. นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆโดยมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เรียนอย่างมีความสุข สนุก และเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง  ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
2. นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เช่น โดยการฝึกภาคปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง การสำรวจและวางแผนเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา  พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับทางสาขาวิชาฯ อันได้แก่ บริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งหมายถึงโอกาสของนักศึกษาที่จะได้ฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในต่างประเทศ
3. ในด้านความเข้มแข็งของความรู้ภาษาต่างประเทศหลักสูตร มีกลุ่มทักษะภาษาเสริมวิชาชีพให้นักศึกษา ศึกษาอย่างน้อย 2 ภาษาควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ คือ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเกาหลี  โดยนักศึกษาที่จบในสาขานี้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดี อย่างน้อย 2 ภาษา
4. มีการทำบันทึกข้อตกลงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลทางวิชาการ ทีมงานผู้สอนที่มีประสบการณ์ และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ความรู้ในต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์ในการพัฒนาความรู้จากมืออาชีพ และ นักศึกษามีโลกทัศน์ใที่กว้างไกล
5. บัณฑิตของสาขานี้จะได้รับบัตรประกอบวิชาชีพ จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา 2 บัตร คือ
    - บัตรมัคคุเทศก์สีบรอนซ์เงิน  บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) สามารถนำเที่ยวได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศและสามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
    - บัตรผู้นำเที่ยว (Tour Leader)  สามารถดูแลและอำนวยความสดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศ

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว           
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการโรงแรม           
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน          
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ             
5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
6 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว           
7 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ          
8 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร          
9 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสาร สาขาการท่องเที่ยว          
10 มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว          
11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
12 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ          
13 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
14 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยว          
15 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการโรงแรม          
16 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
17 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว          
18 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ          
20 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาการจัดการท่องเที่ยว          
21 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
22 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล          
23 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
24 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
25 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการท่องเที่ยว          
26 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการบริการ          
27 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม          
28 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ          
29 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว          
30 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
31 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ        
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ          
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรม          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาการบริหารโรงแรม          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจท่องเที่ยว          
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว          
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ          
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว          
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว)          
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ          
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการท่องเที่ยว            
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว)          
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ          
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เทคโนโลยีการเกษตร สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว          
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว          
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยการศึกษา สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว          
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
72 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว          
73 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
74 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
75 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
76 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว          
77 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
78 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
79 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว          
80 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
81 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ          
82 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
83 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยว          
84 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
85 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
86 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ          
87 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการท่องเที่ยว          
88 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (แขนงธุรกิจการบิน)          
89 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี วิทยาลัยนานาชาติ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
90 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว          
91 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
92 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
93 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว          
94 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
95 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
96 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
97 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
98 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ          
99 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
100 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
102 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
103 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว          
104 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม          
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี          
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม          
109 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
110 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการท่องเที่ยว          
114 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว          
115 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ          
116 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
117 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว          
118 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาการท่องเที่ยว          
119 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
120 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว          
121 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว      
122 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาการท่องเที่ยว          
124 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
125 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
126 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว          
127 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ        
128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
129 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการเงิน          
130 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ          
131 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
132 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม          
133 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
134 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์        
135 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการ        
136 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม          
137 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการตลาด          
138 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี        
139 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ          
140 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาบริหารธุรกิจ          
141 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
142 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
143 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการวิทยาลัยการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
144 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการวิทยาลัยการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
145 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
146 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
147 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
148 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สำนักวิชาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว        
149 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว          
150 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการงานบริการ          
151 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการท่องเที่ยว          
152 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการออกแบบงานแสดงและนิทรรศการ          
153 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการบิน          
154 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการโรงแรม          
155 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาออกแบบสื่อสาร          
156 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ          
157 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว          
158 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว          
159 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว          
160 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
161 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
162 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
163 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
164 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
165 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
166 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
167 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
168 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
169 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
170 มหาวิทยาลัยเกริก คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการท่องเที่ยวและบันเทิง        
171 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว          
172 มหาวิทยาลัยคริสเตียน คณะบัญชี ธุรกิจและมัลติมีเดีย สาขาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว          
173 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
174 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว          
175 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
176 มหาวิทยาลัยตาปี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการบริการและการท่องเที่ยว          
177 มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว          
178 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว          
179 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม          
180 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
181 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ          
182 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ          
183 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม          
184 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
185 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว          
186 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
187 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
188 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
189 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
190 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ          
191 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการธุรกิจด้านการบิน          
192 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร          
193 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ          
194 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ          
195 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
196 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว          
197 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว          
198 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
199 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
200 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
201 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
202 มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
203 มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
204 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยว          
205 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
206 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ สาขาการท่องเที่ยว          
207 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
208 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ          
209 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่องเที่ยว          
210 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการท่องเที่ยว          
211 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยว          
212 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยว          
213 วิทยาลัยดุสิตธานี คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการท่องเที่ยว          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนท่องเที่ยว เช่น  พนักงานประสานงานทัวร์ มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ พนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารและสำรองตั๋ว
2. พนักงานออกแบบโปรแกรมนำเที่ยว พนักงานวางแผนนำเที่ยว ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
3. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบการธุรกิจตัวแทนท่องเที่ยว
4. นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว นักวิชาการท่องเที่ยว ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ กรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานเทศบาล สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น
5. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า พนักงานขายและการตลาด พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ
6. ธุรกิจสายการบิน เช่น พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

7/10

ความยากง่ายในการเรียน

6/10

ที่มาข้อมูล

http://www.rsu.ac.th/hospita/About.aspx
http://tourism.ksc.rmuti.ac.th/?option=Info&type=2&id=47&
http://tourism.ksc.rmuti.ac.th/?option=Info&type=2&id=48&
http://intranet.mfu.ac.th/system/mfunews/prnews01.php?newsid=8779
http://www.xn--12cr0a6bsebh7d1ddq.com/images/content/original-1432179279332.png

http://www.spu.ac.th/liberal-arts/courses/bachelors/tourism-management/career-opportunities

SHARED