รู้จักคณะสาขา

คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการโรงแรมเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ โดยการฝึกภาคปฏิบัติภายในห้องปฏิบัติการอันทันสมัย และเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีการฝึกปฏิบัติงานหรือสหกิจศึกษากับหน่วยงานภายนอกที่ลงนามความร่วมมือกับสาขาวิชาฯ ได้แก่ โรงแรมที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงโอกาสการฝึกงานในต่างประเทศ เช่น ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการโรงแรม           
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม           
3 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาการโรงแรม        
4 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาการโรงแรมและภัตตาคาร          
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ          
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
8 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการท่องเที่ยว          
9 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการจัดการโรงแรม          
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
11 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรม          
12 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม          
13 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก          
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาการจัดการโรงแรม          
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สำนักวิชาการท่องเที่ยว สาขาการบริหารโรงแรม          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม          
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรม          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการธุรกิจโรงแรม          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยการศึกษา สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว          
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม          
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม          
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม          
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการท่องเที่ยว          
37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม          
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม          
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการบัญชี          
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรม          
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล          
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม          
46 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว          
47 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
48 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
49 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
51 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรม          
52 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
53 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
54 มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการวิทยาลัยการจัดการ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
55 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
56 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาธุรกิจการโรงแรม          
57 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม          
58 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
59 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
60 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
61 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
62 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการการโรงแรม          
63 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร          
64 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
65 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
66 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
67 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว          
68 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม          
69 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะศิลปศาสตร์ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
70 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ          
71 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและโรงแรม          
72 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
73 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว          
74 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะศิลปศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
75 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
76 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม          
77 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร          
78 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
79 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม          
80 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
81 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
82 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม          
83 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
84 มหาวิทยาลัยสยาม คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม          
85 มหาวิทยาลัยสยาม วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
86 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการการโรงแรม          
87 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว          
88 วิทยาลัยดุสิตธานี คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก          
89 วิทยาลัยดุสิตธานี คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร          
90 วิทยาลัยดุสิตธานี คณะอุตสาหกรรมบริการ สาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. ธุรกิจที่พักแรม เช่น ผู้จัดการสำนักงานส่วนหน้า (Front Office Manager) พนักงานต้อนรับ (Receptionist) พนักงานสำรองห้องพัก (Reservation Officer) เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก (Concierge) หัวหน้าแผนกแม่บ้าน (Executive Housekeeper) หัวหน้าแม่บ้าน (Head Housekeeper) หัวหน้าห้องผ้า (Linen Room Supervisor) ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager) ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress) พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress) พนักงานแนะนำไวน์ (Sommellier หรือ Wine Waiter/ Wine Waitress) หัวหน้าแผนกครัว (Executive Chef) ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว (Sous Chef) หัวหน้าครัว/หัวหน้าหน่วยในครัว (Chef de Partie/ Section Chef) ผู้ช่วยพ่อครัว (Commis Chef/ Cook Helper) พนักงานครัวฝึกหัด (Apprentice/ Trainee Chef) ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง (Banquet Manager) พนักงานจัดเลี้ยง (Banquet Staff) ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (Marketing and Sales Manager) พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer)
2. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เช่น ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage Manager) ผู้จัดการห้องอาหาร (Restaurant Manager) หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ (Head Waiter/ Waitress) พนักงานเสิร์ฟอาวุโสประจำเขต (Station Waiter/ Waitress) พนักงานแนะนำไวน์ (Sommellier หรือ Wine Waiter/ Wine Waitress) หัวหน้าแผนกครัว (Executive Chef) ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกครัว (Sous Chef) หัวหน้าครัว/หัวหน้าหน่วยในครัว (Chef de Partie Section Chef)
3. ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า เช่น พนักงานประสานงานการประชุมและแสดงสินค้า (Meeting Convention and Exhibition Coordination Officer) พนักงานขายและการตลาด (Marketing and Sales Officer) พนักงานวางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events Planning Officer)
4. ผู้ประกอบการ ธุรกิจที่พักแรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจการประชุมและการแสดงสินค้า ธุรกิจร้านกาแฟ ธุรกิจร้านเบเกอรี่ ธุรกิจร้านดอกไม้ ธุรกิจร้านซักรีด

ที่มาข้อมูล

http://hu.bu.ac.th/course_hotel
http://www.dek-d.com/activities/28259
https://blog.eduzones.com/yingmass/138612
http://www.spu.ac.th/liberal-arts/courses/bachelors/hotel-management
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9550000020650
http://www.bu.ac.th/tha/academic-school-of-humanities-and-tourism-management.html
http://www.elearneasy.com/list_news_edu.php?news_colum=2.3&news_group=2&news_colum_thai=study_guide

SHARED