รู้จักคณะสาขา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาการออกแบบเครื่องจักรกลชนิดต่างๆ การผลิตและการนำพลังงานความร้อนและพลังงานกลมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสาขาวิชาฯมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นวิศวกรคุณภาพของประเทศมีทักษะเป็น “Practical Engineer” หรือวิศวกรวิชาชีพ อยู่บนพื้นฐานความเชี่ยวชาญ ที่ชำนาญการปฏิบัติตามความต้องการของภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม (Industry Focus) ที่ทันสมัย ซึ่งครอบคลุมงานวิศวกรรมในหลายๆด้าน รวมถึง การควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมการ ออกแบบ ใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล งานระบบปรับอากาศและระบบท่อในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม  วิศวกรรมพลังงานที่กำลังเป็นแนวโน้มที่สำคัญของการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศ

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล           
2 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล          
3 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเครื่องกล          
4 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยธาตุพนม สาขาเครื่องกล        
5 มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยนาหว้า สาขาเครื่องกล        
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
10 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
11 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ โครงการจัดตั้งคณะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล          
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต          
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล        
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
24 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
25 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล        
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
31 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
32 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
33 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
34 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
37 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
38 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาช่างเครื่องกล          
39 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
40 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล        
41 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล        
42 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
43 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ เทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
46 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
47 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
48 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต          
49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
50 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
51 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกลการจำลองและการออกแบบ        
52 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์          
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีเครื่องกล          
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล          
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล        
62 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
63 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
64 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
65 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
66 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
67 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
68 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล      
69 มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
70 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
71 มหาวิทยาลัยปทุมธานี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
72 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
73 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
74 มหาวิทยาลัยสยาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
75 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          
76 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1. วิศวกรออกแบบ-ติดตั้งระบบปรับอากาศ ระบบท่อประปา/สุขาภิบาล/ดับเพลิง ในอาคาร
2. วิศวกรออกแบบ หรือ ติดตั้ง ระบบทางกล ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
3. วิศวกร ออกแบบชิ้นส่วนทางกล ออกแบบผลิตภัณฑ์
4. วิศวกรวางโครงการ บริหารโครงการ
5. วิศวกรกระบวนการผลิต ในโรงงานอตสาหกรรม
6. วิศวกร ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร ในโรงงาน
7. วิศวกรควบคุมคุณภาพการผลิต
8. วิศวกร บริหารจัดการอาคาร
9. วิศวกรด้านวิเคราะห์ทุนในสถาบันทางการเงิน
10. วิศวกรผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ในอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
11. วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน หรือ พลังงานทางเลือก
12. วิศวกรด้านการขายผลิตภัณฑ์ ระบบทางวิศวกรรม
13. นักวิชาการ นักวิจัย นักพัฒนา ระบบทางกล เครื่องยนต์ ระบบพลังงาน
14. เป็นผู้ประกอบการ
15. ครู อาจารย์

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

8/10

ความยากง่ายในการเรียน

8/10

ตรงกับเทรนด์อนาคต

อาเซียน

ที่มาข้อมูล

http://www.spu.ac.th/engineer/courses/bachelors/mechanical
http://www.spu.ac.th/engineer/courses/bachelors/mechatronics/curriculum
http://www.manager.co.th/Campus/ViewNews.aspx?NewsID=9570000138565

SHARED