รู้จักคณะสาขา

คณะสัตวแพทยศาสตร์

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     ศึกษาในเรื่องทักษะ และความรู้ ในการดูแลสุขภาพสัตว์ การบำบัดรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ ผู้ที่จบด้านนี้ ก็จะมีความรู้ความชำนาญ และความสามารถในการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์ สามารถวิเคราะห์ ชันสูตร วินิจฉัย ตลอดจนบำบัด รักษาและป้องกันโรคสัตว์ต่างๆได้ นอกจากนี้จะต้องรู้วิธีการเพิ่มผลผลิตปศุสัตว์ การขยายพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงและบำรุงพันธุ์สัตว์ ส่วนในด้านสาธารณสุข จะต้องควบคุมโรคสัตว์ที่อาจจะติดต่อถึงมนุษย์ได้ รวมทั้งสุขศาสตร์อาหารและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากสัตว์ด้วย
สาขาที่เปิดสอน
1. กายวิภาคศาสตร์
2. จุลชีววิทยา
3. สรีรวิทยา
4. เภสัชวิทยา
5. พยาธิวิทยา
6. ปรสิตวิทยา
7. เวชศาสตร์คลินิกสัตว์เลี้ยง
8. เวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า
9. เวชศาสตร์และทรัพยากรการผลิตสัตว์
10. สัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์
11. สัตวบาล
12. สูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
13. ศัลยศาสตร์
14. อายุรศาสตร์

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4. ควรเป็นผู้ที่มีจิตใจรักสัตว์ มีความเมตตา รวมถึงพร้อมให้บริการด้วยความรัก และเต็มใจ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ          
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          
6 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์          
7 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์          
8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์        
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์          
10 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์        
11 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์          
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสรีรวิทยาการสัตว์        
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยสาธารณสุข        
15 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์        
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาอาหารสัตว์          
17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          
18 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์          
19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์      
20 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข          
21 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตว์เลี้ยง            
22 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร          
23 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          
24 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทย์สาธารณสุข          
25 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          
26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์          
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาสัตวแพทยศาสตร์          

แนวทางการประกอบอาชีพ

     สามารถประกอบอาชีพได้ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานของรัฐ คือ กรมปศุสัตว์ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ส่วนธุรกิจเอกชน เช่น สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจอุตสาหกรรมเลี้ยงสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ และธุรกิจฟาร์มสัตว์ต่างๆ หรือ อาจจะเปิดคลินิกรักษาสัตว์ส่วนตัวก็ได้ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยและพัฒนาทั้งในภาครัฐและเอกชนที่สัตวแพทยศาสตรบัณฑิตสามารถเข้าไปมีบทบาทอีกมากในอนาคตด้วย

ที่มาข้อมูล

http://www.farm.msu.ac.th/home/?p=920
http://www.farm.msu.ac.th/home/?p=1024
http://teen.mthai.com/education/87338.html
https://blog.eduzones.com/hawaiiku70/100115
http://pr.prd.go.th/mahasarakham/ewt_news.php?nid=1763
http://teen.mthai.com/wp-content/uploads/2015/02/cm1.jpg

SHARED