รู้จักคณะสาขา

คณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาประถมศึกษา

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage
 
สาขาวิชาประถมศึกษาจะศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้าน วิชาด้านการสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.4) เพื่อให้สอนได้ทุกวิชา  กลุ่มวิชาเนื้อหาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น (เลือก 2 กลุ่มตามความสนใจ) หลักสูตรระดับประถมศึกษา กิจกรรมพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษา และวิชาด้านบริหารจัดการและการวิจัย ฯลฯ

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความขยันหมั่นเพียร ใฝ่เรียนรู้  สู้งาน มีความประพฤติดี มีจิตวิญญาณความเป็นครู

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาขั้นพื้นฐาน เอกการประถมศึกษา          
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สาขาการประถมศึกษา          
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการประถมศึกษา            
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
12 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
13 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
16 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร์ สาขาประถมศึกษา        
17 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาประถมศึกษา        
18 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
19 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          
20 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการประถมศึกษา          

แนวทางการประกอบอาชีพ

1.ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน
2.สามารถเป็นครูพี่เลี้ยง ครูแนะแนวสำหรับเด็กประถมศึกษา
3.สามารถเป็นนักวิชาการทางการศึกษา
4.สามารถทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยวิจัย หรือนักวิจัยทางการศึกษา
5.สามารถเป็นนักเขียน นักวิชาการอิสระด้านการเขียน วิพากษ์หรือการเขียนเชิงวิชาการทางการศึกษา

ที่มาข้อมูล

http://education.dusit.ac.th/curriculum02.pdf
http://i.ytimg.com/vi/9GSlvcli0FU/maxresdefault.jpg
http://writer.dek-d.com/koppersquib/story/viewlongc.php?id=567449&chapter=14
http://www.trueplookpanya.com/true/guidance_after_m6.php?cms_category_id=122&cms_id=7398
http://www.academic.cmru.ac.th/curr/curr_cmru/curr/3.Education%20Program%20in%20Elementary%20Education.pdf

SHARED