รู้จักคณะสาขา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา

เรียนเกี่ยวกับ

UploadImage

     มุ่งผลิตครูชีววิทยาที่มีคุณลักษณะสำคัญ คือ ต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความรู้ในวิชาชีพครู วิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์และวิชาเอกชีววิทยาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) คือพฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์ จุลชีววิทยา สัตววิทยา และนิเวศวิทยาแล้ว หลักสูตรยังได้เตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยีและ ภัยคุกคามทางเศรษฐกิจอื่นๆ ในอนาคต และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ นำความรู้เหล่านี้ ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยา และทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเป็นระบบ เป็นผู้นำด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา นอกจากนี้ยังต้องเป็นผู้ที่สามารถรับรู้ความรู้สกของผู้เรียนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ ทั้งต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และสามารถแสวงหาความรู้และสรุปข้อมูลข่าวสารความก้าวหน้าด้านชีววิทยาโดยเฉพาะเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมบนสังคมฐานความรู้

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. ต้องไม่เป็นผู้กำลังศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่ 1 ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ร่วมในการคัดเลือกนี้ เว้นแต่ได้ลาออกจากสถาบันอุดมศึกษานั้นเสียก่อน
3. ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
4. รักเด็ก ต้องการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตและเข้มแข็งทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา 
5. มีเมตตา กรุณา อารมณ์มั่นคง ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน พยายามพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
6. เข้าใจความแตกต่างของเด็ก รักและปฏิบัติต่อเด็กอย่างเท่าเทียมกัน

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
2 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา          
3 มหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา        
5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา      
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาศึกษา          
7 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา      
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา      
9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี-ชีววิทยา          
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา      
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา        
12 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ        
13 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเคมี-ชีววิทยา          
14 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
15 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
16 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา          
17 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาประยุกต์          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาจุลชีววิทยา            
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาจุลชีววิทยา          
45 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาชีววิทยา          
46 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
47 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
48 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะครุศาสตร์ สาขาวิทย์(ชีววิทยา)          
49 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา        
50 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
51 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา          
52 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
53 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
54 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
55 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ - ชีววิทยา          
56 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา          
58 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
59 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
60 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          
61 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
62 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
63 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
64 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
65 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
66 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
67 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะครุศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
68 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
69 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
70 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา          
71 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
72 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยา          
73 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
74 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาชีววิทยาประยุกต์          
75 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยา          
76 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาชีววิทยาช่องปาก        
77 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา      
78 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีจุลินทรีย์        
79 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล        
80 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
81 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน          
82 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์        
83 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์        
84 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาชีวสารสนเทศและชีววิทยาระบบ          
85 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา          
86 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
87 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา          
88 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคนิคการแพทย์ สาขาพยาธิชีววิทยา          
89 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาทางการแพทย์        
90 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะแพทยศาสตร์ สาขาพยาธิชีววิทยา          
91 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา      
92 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา      
93 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา – ชีววิทยา          
94 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์          
95 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา        
96 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาการสอนชีววิทยา          
97 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาความหลากหลายทางชีวภาพและชีววิทยาชาติพันธุ์          
98 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา          
99 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์        
100 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์        
101 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา      
102 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา          
103 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา        
104 มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา        
105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา          
106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา        
107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม        
109 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนยรังสิต คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล        
110 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยา        
111 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาประยุกต์          
112 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
113 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาศึกษา          
114 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนชีววิทยา          
115 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
116 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาจุลชีววิทยา          
117 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาชีววิทยา          
118 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาจุลชีววิทยา          
119 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล          
120 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
121 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาชีววิทยาเชิงอนุรักษ์          
122 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          
123 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยา      
124 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา          
125 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม          

แนวทางการประกอบอาชีพ

­1. ครู/อาจารย์สอนวิทยาศาสตร์พื้นฐานและชีววิทยาชั้นม.ต้นและม.ปลาย
2. งานที่มีความเกี่ยวข้องกับชีววิทยา
3. ติวเตอร์สอนสถาบันกวดวิชา
4. นักวิชาการศึกษา

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

7/10

ความยากง่ายในการเรียน

7/10

ที่มาข้อมูล

http://www.quantumprep.net/category/tutoring
http://www.raisingmyboys.net/2015_02_01_archive.html
http://www.religiousforums.com/threads/vagina-vagina-vagina.146312
http://work.chron.com/high-school-biology-teacher-interview-questions-23208.html
http://www.candgnews.com/news/hphs-teacher-named-%E2%80%98outstanding-biology-teacher%E2%80%99

SHARED