รู้จักคณะสาขา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เรียนเกี่ยวกับ

        สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเศและการสื่อสารได้ร่างขึ้นโดยอาศัยเกณฑ์ที่ตั้งโดยสมาคม ACM (Association of Computing Machinery) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทำขึ้นและเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก การศึกษาเน้นการจัดเตรียมบัณฑิตให้รองรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศในส่วนของธุรกิจ ภาครัฐ ความต้องการในวงการแพทย์ ความต้องการในวงการศึกษา และความต้องการในธุรกิจอื่น ๆ ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการขององค์กร และผู้ใช้งานในองค์กรในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร           
3 มหาวิทยาลัยนครพนม คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
4 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ          
5 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ          
6 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขานิเทศศาสตร์          
7 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
8 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะวิทยาการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ          
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร          
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร          
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร          
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
14 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร          
15 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
17 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
18 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา          
19 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย          
20 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
21 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์          
22 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ          
23 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและสารสนเทศ          
24 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์          
25 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์          
26 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์          
27 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์          
28 มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร          
29 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร        
30 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร          
31 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
32 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
33 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          
34 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร          

แนวทางการประกอบอาชีพ


- สามารถทำงานในส่วนที่เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเทคโลยีสารสนเทศ
- สามารถพัฒนาโปรแกรมด้านธุรกิจ มีความเชี่ยวชาญในการเขียน และบริหารจัดการขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมในขั้นตอนต่างๆ
- สามารถออกแบบ ติดตั้ง บริหาร จัดการและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
- สามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้บริหารในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรต่างๆ รวมทั้งสามารถสร้างกิจการ SME ได้

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

7/10

ความยากง่ายในการเรียน

7/10

ที่มาข้อมูล

http://www.spu.ac.th/informatics/courses/bachelors/information-technologies-communication

SHARED