รู้จักคณะสาขา

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

เรียนเกี่ยวกับ

ศึกษาภาคทฤษฎี มุ่งเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ผู้เรียนได้รับความรู้ด้านการจัดการการตลาดทั้งระบบในเชิงบูรณาการ โดยมีกลุ่มวิชาการตลาดบริการและการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้นักศึกษาเลือกเรียน  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญ  และภาคปฏิบัติ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด

ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาเน้นให้นักศึกษาปฏิบัติงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงทั้งภาครัฐและเอกชน

การเรียนการสอนการเรียนการสอนตลาดออนไลน์ร่วมมือ Tarad.com  กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการ ความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์  และส่งเสริมความเชี่ยวชาญให้แก่นักศึกษา  เป็นการสร้างประสบการณ์ตรงและรายได้ในระหว่างศึกษา โดยสอดคล้องกับแผนที่ทางเดิน(Road Map) สาขาวิชาการตลาด เน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริงภายใต้สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของธุรกิจในปัจจุบัน

มุ่งสู่การสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้  มีความเชี่ยวชาญและมีศักยภาพในสาขาวิชาชีพที่ศึกษา ด้านการใช้ภาษาที่ 3 (ภาษาจีน) เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ   นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

และมีความเข้าใจในวัฒนธรรมจีนจากประสบการณ์ตรง   โดยการศึกษาในมหาวิทยาลัยกุ้ยโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

การศึกษาดูงานในต่างประเทศ การมุ่งสู่การสร้างนักการตลาดมืออาชีพ (SMART   MARKETING   PROFESSIONAL)  โดยการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาในการศึกษาดูงานในต่างประเทศเปิดโลกทัศน์จากการศึกษาดูงาน  โดยมีกิจกรรม  การศึกษาดูงานการจัดแสดงสินค้าแสดงสินค้า (World Event) ในระดับสากล

ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมการประกวดแผนการตลาดทั้งภาครัฐและเอกชน

โครงการความร่วมมือระหว่าง  บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)     การอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกวิทยากรจากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)     ได้ร่วมกันให้ความช่วยเหลือ พัฒนาร้านค้าปลีกรายย่อย   เพื่อเสริมสร้างทักษะให้นักศึกษาและส่งผลต่อศักยภาพร้านค้าปลีกไทยให้ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนั้นนักศึกษายังได้รับความรู้และประสบการณ์จริงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการตลาด เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมยุคข้อมูลข่าวสารในสหัสวรรษใหม่นี้

คุณสมบัติ

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการดำเนินงานการศึกษานอก เขตโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
2. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยที่เปิดสอน

# มหาวิทยาลัย คณะ/สาขา
1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด           
2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด           
3 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาลัยนานาชาติ สาขาสื่อและการสื่อสารการตลาด          
4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด           
5 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด           
6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการจัดการการตลาด          
7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาการตลาด          
8 มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดและการขาย          
9 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
10 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด        
11 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ สาขาการตลาด          
12 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการจัดการการตลาด          
13 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะบริหารศาสตร์ สาขาการตลาด          
14 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
15 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
16 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
17 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
18 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
19 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
20 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
21 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
22 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
23 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (การตลาด)          
24 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
25 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยการฝึกหัดครู สาขาการตลาด            
26 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
27 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
28 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
29 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
30 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
31 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด วิทยาลัยการศึกษา สาขาการตลาด          
32 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
33 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
34 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
35 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
36 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด          
37 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
38 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการโฆษณาและสื่อสารการตลาด          
39 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
40 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการตลาด)          
41 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
42 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด        
43 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการสื่อสารการตลาด          
44 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ สาขาการตลาด          
45 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
46 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูนารถ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด          
47 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
48 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน สาขาการสื่อสารการตลาด          
49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด-การสื่อสารการตลาด          
51 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดและการขาย          
52 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
53 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
54 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการตลาด          
55 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
56 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ สาขาการตลาด          
57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด          
58 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคกาฬสินธุ์ คณะเทคโนโลยีสังคม สาขาการตลาด        
59 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแก่น คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาการตลาด          
60 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสกลนคร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาการตลาด          
62 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคสุรินทร์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ สาขาการตลาด          
63 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด      
64 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
65 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการตลาด          
66 มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด        
67 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาดระหว่างประเทศ          
68 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
69 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด          
70 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการบริหารการตลาด          
71 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะการจัดการและการท่องเที่ยว สาขาการตลาด          
72 มหาวิทยาลัยบูรพา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด          
73 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด          
74 มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ สาขาการตลาด          
75 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ สาขาการตลาด          
76 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คณะวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
77 มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
78 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาการตลาด          
79 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
80 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยนานาชาติ สาขาการตลาด          
81 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
82 มหาวิทยาลัยเกริก คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
83 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
84 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด          
85 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
86 มหาวิทยาลัยตาปี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
87 มหาวิทยาลัยธนบุรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
88 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด          
89 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
90 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
91 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
92 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
93 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด          
94 มหาวิทยาลัยพายัพ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
95 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการสื่อสารการตลาด          
96 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
97 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะนิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารการตลาด          
98 มหาวิทยาลัยรังสิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
99 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
100 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาเทคนิคทางการตลาด          
101 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร สาขาการจัดการการตลาด          
102 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
103 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
104 มหาวิทยาลัยสยาม คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
105 มหาวิทยาลัยสยาม บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด          
106 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
107 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขาการจัดการการตลาดค้าปลีก          
108 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย บัณฑิตวิทยาลัย สาขานิเทศศาสตร์การตลาด          
109 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
110 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด            
111 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการตลาด          
112 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
113 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
114 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาการตลาด          
115 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
116 วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
117 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
118 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
119 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          
120 วิทยาลัยสันตพล คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด          

แนวทางการประกอบอาชีพ

อาชีพทางด้านการตลาด  ที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักวิเคราะห์การตลาด (Market Analyst)
เจ้าหน้าที่การตลาดอินเทอร์เน็ต (Internet  Marketing Assistant)
เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Service/Support)
ตัวแทนขาย  (Sales Representative)
เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด  (Marketing  Researcher)

ข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

โอกาสหางานง่าย

7/10

ความยากง่ายในการเรียน

6/10

ที่มาข้อมูล

http://www.spu.ac.th/business/courses/bachelors/marketing/course-description

SHARED