สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 Portfolio ม.พะเยา ปีการศึกษา 2562มหาวิทยาลัยพะเยาเปิดรับสมัครนักศึกษา TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2562 

กำหนดการรับสมัคร 
เปิดรับสมัคร วันที่ 1-14 ธ.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 14 ม.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ 20 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ 23 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ เคลียร์ริ่งเฮาส์ 30-31 ม.ค. 62
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 4 ก.พ. 62


เปิดรับ 3 โครงการ 
1. โครงการรับตรง 10%  
-เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
2. โครงการนักเรียนเรียนดี 
-เกรดเฉลี่ย 2.25 ขึ้นไป
3.โครงการพิเศษ 
-เกรดเฉลี่ยตามประกาศ

คณะ/สาขาที่เปิดรับสมัคร

1.คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
สาขาวิชาประมง
แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 20 คน

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหาร
แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 15 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาสัตวศาสตร์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต 
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 30 คน

การจัดการหลักสูตรควบปริญญา 2 ใบ
สาขาสัตวศาสตร์-สาขาการจัดการธุรกิจ

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75 
จำนวนรับ 10 คน

หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท
สาขาการประมง-และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.75 
จำนวนรับ 10 คน

หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท
สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารและหลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต

แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.75 
จำนวนรับ 10 คน

2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.50 
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.50
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและมัลติมีเดีย
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 30 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ สาขาภาษาอังกฤษ

ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75 
จำนวนรับ 30 คน

3.คณะนิติศาสตร์

นิติศาสตร์
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 200 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
นิติศาสตร์และบัญชี

ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75 
จำนวนรับ 30 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
นิติศาสตร์และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75 
จำนวนรับ 30 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
นิติศาสตร์และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75 
จำนวนรับ 30 คน


4.คณะพยาบาลศาสตร์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00 
จำนวนรับ 5 คน

5.คณะแพทยศาสตร์

แพทย์แผนไทยประยุกต์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00 
จำนวนรับ 5 คน

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00 
จำนวนรับ 5 คน

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25 
จำนวนรับ 60 คน

สาขาวิชาอนามัยชุมชน
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 30  คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
การแพทย์แผนจีนและสาขาภาษาจีน

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00
จำนวนรับ 30 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาอนามัยชุมชนและนิติศาสตร์

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 15 คน


หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและนิติศาสตร์ 

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาอนามัยชุมชนและเศรษฐศาสตร์

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและเศรษฐศาสตร์

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและเศรษฐศาสตร์

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 10 คน

6.คณะเภสัชศาสตร์

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00
จำนวนรับ 5 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00
จำนวนรับ 5 คน

7.คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

สาขาวิชารัฐศาสตร์
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 100  คน

สาขาวิชาสาขาวิชาพัฒนาสังคม
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 75 คน

8.คณะวิทยาการจัดการสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการการสื่อสาร
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 40 คน

สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 45 คน

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 60 คน

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ  60 คน

สาขาวิชาการตลาด
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 50  คน

สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 60 คน

สาขาวิชาบัญชี
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 60 คน

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 60 คน

9.คณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 20 คน

สาขาวิชาเคมี
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาชีววิทยา
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาฟิสิกส์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 20 คน

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 20 คน

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
แผนการเรียน ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 20 คน

สาขาวิชาสถิติ
แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.25
จำนวนรับ 20 คน 

หลักสูตรปริญญาตรีควบปริญญาโท
สาขาวิชาชีววิทยาควบสาขาวิชาชีววิทยา

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 5 คน

10.คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

สาขาวิชาจุลชีววิทยา
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 60 คน

สาขาวิชาชีวเคมี
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 40 คน

สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 30 คน

11.คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 45 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 30 คน

12.คณะศิลปศาสตร์

สาขาวิชาภาษาจีน
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 35 คน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาภาษาไทย
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 20 คน

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 10 คน

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 50 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาจีนและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75
จำนวนรับ 25 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75
จำนวนรับ 10 คน

13.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 30 คน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75
จำนวนรับ 20 คน

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
แผนการเรียน วิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ
GPAX 2.50
จำนวนรับ 15 คน

สาขาวิชาศิลปะการแดง
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 15 คน

สาขาวิชาดุริยางศาสตร์สากล
ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.25
จำนวนรับ 20 คน

14.คณะสหเวชศาสตร์

สาขาวิชากายภาพบำบัด
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00
จำนวนรับ 5 คน

สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 3.00
จำนวนรับ 5 คน

15.วิทยาลัยการศึกษา

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาคณิตศาสตร์

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 60 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาเคมี

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 30 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาชีววิทยา

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 45 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75
จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาฟิสิกส์

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 15 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาภาษาไทย

ทุกแผนการเรียน
GPAX 2.75
จำนวนรับ 90 คน

หลักสูตรควบ2ปริญญาตรี
สาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 90 คน

16.วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.25
จำนวนรับ 23 คน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 20 คน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
สาขาวิชาเคมีและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 5 คน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
​สาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 5 คน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท
​สาขาวิชาจุลชีววิทยาและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 5 คน

หลักสูตรระดับปริญญาตรีควบปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แผนการเรียน วิทย์-คณิต
GPAX 2.75
จำนวนรับ 8 คน

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่