โครงการรับตรง KU Admission

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 24 พ.ย. 59 16:32 น. สนใจสมัคร : 1,005
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
20 ธ.ค. 2559 - 30 ม.ค. 2560
ชำระเงิน
20 ธ.ค. 2559 - 31 ม.ค. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
07 เม.ย. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : ไม่ระบุ จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล

      Update ล่าสุด 22 พ.ย 59   รับตรง Ku Admissions ม.เกษตรศาสตร์ 2560  มีการประกาศเพิ่มจำนวนรับในหลายสาขา และงดรับนักศึกษาในสาขา ภาษาภาคตะวันออก ญี่ปุ่นธุรกิจ


       ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560

UploadImageUploadImage

       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบรับตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU Admission) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยรวมทุกวิทยเขตบางเขน วิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา และวิทยาเขตเฉลิมพระเกรียติ จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสิ้น 4,491 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปฏิทินการรับสมัคร


UploadImage

ขั้นตอนการรับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทาง http://www.admission.ku.ac.th 

       - เปิดระบบรับสมัคร วันที่ 20 ธันวาคม 2559   เวลา 09: 00 น.
       - ปิดระบบรับสมัคร  วันที่ 30 มกราคม 2560   เวลา 20: 00 น.

จำนวนรับเข้าศึกษา จำแนกตามวิทยาเขต คณะ และสาขาวิชา 


วิทยาเขตบางเขน
       - คณะเกษตร                      จำนวนรับ 205  คน
       - คณะประมง                       จำนวนรับ 140 คน
       - คณะวนศาสตร์                   จำนวนรับ 40 คน
       - คณะวิทยาศาสตร์               จำนวนรับ 165 คน
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์          จำนวนรับ 905 คน
       - คณะศึกษาศาสตร์               จำนวนรับ 4  คน
       - คณะเศรษฐศาสตร์              จำนวนรับ 210 คน
       - คณะสังคมศาสตร์               จำนวนรับ 405 คน
       - คณะสัตวแพทยศาสตร์        จำนวนรับ 50 คน 
       - คณะอุตสาหกรรมเกษตร      จำนวนรับ 375 คน
       - คณะมนุษยศาสตร์               จำนวนรับ 160 คน
       - คณะบริหารธุรกิจ                 จำนวนรับ 189 คน 
       - คณะเทคนิคการสัตวแพทย์   จำนวนรับ 60 คน
       - คณะสิ่งแวดล้อม                  จำนวนรับ 30 คน 

วิทยาเขตกำแพงแสน
       - คณะเกษตร กำแพงแสน               จำนวนรับ 70 คน
       - คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  จำนวนรับ  58 คน
       - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์   จำนวนรับ 163 คน
       - คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวนรับ 26 คน
       - คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา              จำนวนรับ 20 คน


วิทยาเขตศรีราชา
      - คณะวิทยาการจัดการ           จำนวนรับ 420 คน
      - คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา จำนวนรับ 30 คน
      - คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา     จำนวนรับ 70 คน
      - คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา    จำนวนรับ 40 คน
      - คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ     จำนวนรับ 60 คน


วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
      - คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร จำนวนรับ 200 คน 
      - คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์                จำนวนรับ  330 คน
      - คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ                 จำนวนรับ 280  คน
      - คณะสาธารณสุขศาสตร์                                     จำนวนรับ  10 คน

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี
      - สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว (ภาคพิเศษ)  จำนวนรับ 100 คน เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

       - ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ใช้คะแนนเฉลี่ย สะสม (ม.4 – ม.6 ภาคแรก) รวม 5 ภาคการศึกษา
       - ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า ใช้คะแนน เฉลี่ยสะสม (ม.4 – ม.6) รวม 6 ภาคการศึกษา
       - ผลการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2560 
       -  ผลการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)


*** ผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า จะใช้ผลคะแนน ทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 
*** ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) แล้วหรือเทียบเท่า จะใช้ผล คะแนนทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560 ครั้งที่ 2/2559 หรือครั้งที่ 1/2559 


UploadImage

UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage

คำแนะนำโครงการ

       โครงการนี้ตัดสิทธิ์ (Admissions) 
หากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโครงการรับตรงอื่นๆ ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษามากกว่า 1 สาขาวิชา จะถูกระงับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการรับตรง ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง