TCAS รอบที่ 4 Admission2 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63 18:58 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
07 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563
ชำระเงิน
07 พ.ค. 2563 - 20 พ.ค. 2563
ประกาศผลคัดเลือก
29 พ.ค. 2563
ประกาศผลสุดท้าย
09 มิ.ย. 2563
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 40 สาขา จำนวน : 296 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. เทคโนโลยีการเกษตร วิชาสัตวศาสตร 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
2. เทคโนโลยีการเกษตร วิชาพืชศาสตร์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
3. เทคโนโลยีการเกษตร วิชาประมง 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
4. เทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการอาหาร 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
5. เทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
6. เทคโนโลยีการเกษตร วิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
7. เทคโนโลยีการเกษตร วิชาวิชานวัตกรรมเกษตร 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
8. บริหารศาสตร์ วิชาบริหารธุรกิจ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
9. บริหารศาสตร์ วิชาธุรกิจอัจฉริยะ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
10. บริหารศาสตร์ วิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
11. บริหารศาสตร์ วิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
12. บริหารศาสตร์ วิชาบัญชีบัณทิต 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
13. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
14. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
15. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
16. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มดิจิทัลคอนเทนต์) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
17. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล (กลุ่มเครือข่ายและไอโอที) 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
18. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ วิชาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
19. ศิลปศาสตร์ วิชาภาษาจีน 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
20. ศิลปศาสตร์ วิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
21. ศิลปศาสตร์ วิชาการท่องเที่ยว 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
22. ศิลปศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
23. ศิลปศาสตร์ วิชานิเทศศาสตร์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
24. ศิลปศาสตร์ วิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
25. ศิลปศาสตร์ วิชาการปกครองท้องถิ่น 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
26. ศิลปศาสตร์ วิชาอาชญวิทยาและการบริหารงานตำรวจ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
27. ศิลปศาสตร์ วิชานิติศาสตร์ 8 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
28. ศิลปศาสตร์ วิชาการเมืองการปกครอง 7 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
29. ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา วิชาการศึกษาปฐมวัย 1 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
30. ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา วิชาคอมพิวเตอร์ 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
31. ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
32. ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา วิชาภาษาไทย 1 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
33. ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา วิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
34. ศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา วิชาคณิตศาสตร์ 1 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
35. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
36. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
37. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
38. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
39. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
40. วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง