สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ

ขอแจ้งให้ท่านทราบ กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อกำหนดเหล่านี้โดยละเอียด ทางเว็บไซต์ www.admissionpremium.com และ/หรือ mobile app. แจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ขออธิบายถึงวิธีการที่เว็ปไซต์จะปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และขอเรียนให้ท่านอ่านเงื่อนไขในการใช้บริการต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการใช้งานและการเข้าถึงการใช้บริการแพลตฟอร์มของท่าน (ดังที่นิยามไว้ด้านล่างนี้)


ด้วยการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือใช้บริการ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หากท่านไม่ตกลงด้วยกับเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ห้ามเข้าใช้และ/หรือใช้แพลตฟอร์มนี้หรือบริการ

 

การเข้าถึงและใช้ส่วนที่มีการใช้รหัสป้องกันและ/หรือรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มและ/หรือการใช้บริการจะจำกัดไว้สำหรับผู้ใช้งานที่มีบัญชีผู้ใช้เท่านั้นท่านต้องไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้ส่วนดังกล่าวของแพลตฟอร์มนี้และ/หรือบริการหรือยังข้อมูลอื่นใดที่มีการป้องกันโดยไม่ได้รับอนุญาตผ่านทางช่องทางใด ๆ ที่เราไม่ได้เจตนาเปิดให้ใช้สำหรับการใช้งานโดยเฉพาะของท่าน การฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้อาจจะเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ของประเทศไทย

 

ทางเว็บไซต์จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รายละเอียดดังนี้

 

1.  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา เพื่อมุ่งให้ความรู้ ความชำนาญแก่ผู้ศึกษา สนองความต้องการโดยให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ ในด้านการเรียน การสอน การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 

ในการดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานและอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ภายใต้ฐานและวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 

1.1   ฐานในการประมวลผล

 

(1) ฐานสัญญา (Contract)

เป็นการจำเป็นที่ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เว็บไซต์เมื่อท่านได้ใช้บริการหรือติดต่อเกี่ยวกับข้อเสนอการให้บริการเพื่อทางเว็บไซต์จะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผลเกี่ยวกับการให้บริการหรือเพื่อให้เว็บไซต์ได้ติดต่อสื่อสารหรือเพื่อติดตามและแจ้งผลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามให้แก่ท่านทราบ

 

(2) ฐานความยินยอม (Consent)

กรณีจำเป็นเมื่อท่านให้ความยินยอมกับทางเว็บไซต์

เราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบ หรือเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษา หรือการบริการเพื่อนำเสนอกิจกรรมทางการตลาดที่เกี่ยวกับการศึกษา หรือเพื่อการบริหารจัดการภายใต้การดำเนินงานของเว็บไซต์

 

(3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม (Legitimate Interest)

กรณีจำเป็นเราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการจัดการและการจัดทำรายงานที่จำเป็นภายในเว็บไซต์ การดูแลรักษาระบบเพื่อรักษามาตรฐานหรือการพัฒนาการบริการ การจัดการบริหารความเสี่ยงในเว็บไซต์ การควบคุมและการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย

 

(4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย หรือสถิติ

เว็บไซต์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือการศึกษา วิจัย การจัดทำสถิติ ซึ่งได้จัดให้มีมาตรการที่เหมาะสม

 

(5) ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต (Vital Interest)

กรณีจำเป็นทางเว็บไซต์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการระงับอันตรายเกี่ยวกับชีวิต สุขภาพ หรือความปลอดภัยของท่านหรือบุคคลอื่น

 

(6) ฐานภารกิจของรัฐ (Public Task)

กรณีจำเป็นเว็บไซต์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่เรา

 

(7) ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย (Legal Obligation)

กรณีมีความจำเป็นเว็บไซต์อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

 

1.2   วัตถุประสงค์

เว็บไซต์จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ ดังนี้

 

1) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษา หรือสนใจข้อมูลของเว็บไซต์

(หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของเว็บไซต์ www.admissionpremium.com)

 

วัตถุประสงค์

- เพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ

- เพื่อทำการตลาดหรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน

 

ฐานในการประมวลผล

1.1) ฐานความยินยอม

1.2) ฐานภารกิจของรัฐ

1.3) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

 

2) สำหรับสมาชิกเว็บไซต์ www.admissionpremium.com

(หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)สำหรับสมาชิกเว็บไซต์)

 

- เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ

การศึกษา คอร์สเรียน ให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อใช้ในการให้บริการรับชำระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษา การชำระค่าคอร์สเรียน 

- เพื่อใช้ในการให้บริการ หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและการพัฒนา ด้านการเรียนการสอนและการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ ตลอดจนการสร้างเครือข่าย ของนักเรียน

- เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านวิชาการ สำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ความสามารถ

- เพื่อใช้ในการบริหารงานด้านทุนการศึกษา

- เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์

- เพื่อการจัดการความเสี่ยง เกี่ยวกับการร้องเรียน หรือการดำเนินงานทางวินัย หรือที่เกี่ยวกับข้อพิพาทหรือคดีความ

 

ฐานในการประมวลผล

2.1) ฐานสัญญา

2.2) ฐานภารกิจของรัฐ

2.3) ฐานประโยชนอันชอบธรรม

2.4) ฐานจดหมายเหตุ วิจัย สถิติ

 

3) สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงาน/เข้าร่วมโครงการ/พาร์ทเนอร์ กับทางเว็บไซต์ www.admissionpremium.com

(หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจสมัครงานกับเว็บไซต์)

 

- เพื่อการประเมิน ความเหมาะสม

ด้านความสามารถ และด้านคุณสมบัติของผู้สมัคร/เข้าร่วม

- เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงาน

- เพื่อตรวจสอบ คัดกรอง สุขภาพร่างกายของผู้สมัคร/ผู้เข้าร่วม ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

- ข้อมูลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครงาน/ผู้เข้าร่วม/พาร์ทเนอร์

 

ฐานในการประมวลผล

3.1) ฐานความยินยอม

3.2) ฐานประโยชน์

อันชอบธรรม

3.2) ฐานประโยชน์

สำคัญต่อชีวิต

 

4) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของเว็บไซต์

(หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ปฏิบัติงานของเว็บไซต์)

 

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าทำสัญญาจ้างแรงงาน เป็นผู้ปฏิบัติงาน/พาร์ทเนอร์ ของเว็บไซต์

- เพื่อบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงาน

- เพื่อใช้ในการติดต่อประสานงานกับคู่สมรส หรือบิดามารดาของผู้ปฏิบัติงาน/พาร์ทเนอร์ กรณีสิทธิและประโยชน์ของผู้ปฏิบัติงาน/พาร์ทเนอร์

- เพื่อดำเนินการให้สิทธิประโยชน์ด้านสวัสดิการต่างๆ

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นใด

- เพื่อใช้รักษาสิทธิประโยชน์ และค่าตอบแทนอื่นใดตามระเบียบเว็บไซต์

- เพื่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล และการพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน/พาร์ทเนอร์

- เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงกรณีที่เกี่ยวกับข้อร้องเรียน หรือระเบียบวินัยและจรรยาบรรณ หรือข้อพิพาทและคดีความ

- เพื่อการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล เมื่อสิ้นสุดสภาพการเป็นผู้ปฏิบัติงาน/พาร์ทเนอร์

 

ฐานในการประมวลผล

4.1) ฐานสัญญา

4.2) ฐานหน้าที่ตาม

กฎหมาย

 

5) สำหรับบริษัทหรือคู่ค้า

(หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับสำหรับบริษัทหรือคู่ค้า)

 

- เพื่อการให้บริการกับท่าน

- เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาต่างๆ

ทั้งก่อนและหลังทำสัญญา

 

ฐานในการประมวลผล

6.1) ฐานสัญญา

6.2) ฐานประโยชน์อันชอบธรรม


2.  กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมทางการตลาด 

เว็บไซต์หรือบุคคลภายนอกที่เรามีข้อตกลงด้วย อาจดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด โดยจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด ดังต่อไปนี้

 

(1) การทำกิจกรรมการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) เว็บไซต์จะดำเนินกิจกรรมการตลาดแบบตรงเฉพาะกรณีที่ท่านให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งกับเว็บไซต์ ตามที่ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเว็บไซต์

 

(2) การทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการตลาด เว็บไซต์จะดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการขายให้แก่ผู้เรียน เช่น กิจกรรมการเล่นเกม หรือกิจกรรมในช่องทาง Social Network กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คอร์สเรียนและบริการของเว็บไซต์ โดยจะแจ้งให้ท่านทราบในกิจกรรมนี้ ซึ่งจะไม่นำข้อมูลไปทำการตลาดแบบตรง (Direct Marketing) ยกเว้นท่านจะให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งเพื่อการทำการตลาดแบบตรง ตามที่ได้แจ้งถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลให้ทราบแล้ว ทั้งนี้ ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมที่ให้ไว้ได้ตลอดเวลา โดยผ่านระบบการยกเลิกการรับข้อมูลของเว็บไซต์

 

3.  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์จะทำการประมวลผล 

จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการแจ้งนี้ ซึ่งเว็บไซต์ทำการประมวลผลจากข้อมูลของท่าน ดังนี้

 

3.1   ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ สัญชาติ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารราชการอื่นๆ ที่สามารถระบุตัวตนได้ เป็นต้น

 

3.2   ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร FACKBOOK LINE ID เป็นต้น

 

3.3   ข้อมูลรูปภาพ เช่น ข้อมูลภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวของตัวท่านหรือทรัพย์สินของท่านที่เว็บไซต์อาจเก็บรวบรวมได้จากการทำกิจกรรมในเว็บไซต์

 

3.4   ข้อมูลการศึกษา เช่น โรงเรียนที่ศึกษาอยู่ โรงเรียนที่จบการศึกษา วุฒิการศึกษา ผลการเรียน คณะที่สนใจ รู้จักเว็บไซต์ได้จากช่องทางไหน เป็นต้น

 

3.5   ข้อมูลทางการเงิน เช่น หมายเลขบัญชี เป็นต้น

 

3.6   ข้อมูลทางเทคนิค เช่น การใช้งานและพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์อาจใช้คุกกี้ (Cookies) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูล หมายเลขไอพี ชนิดของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึง หน้าเว็บไซต์ที่เข้าเยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ที่อ้างถึงเว็บไซต์ของเรา และข้อมูลซึ่งระบุตำแหน่งพื้นที่ของท่านขณะที่ใช้งานผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

 

3.7 ข้อมูลระบุทรัพย์สินของส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลที่ปรากฏในโฉนดที่ดิน ข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือประกันของธนาคาร เป็นต้น

 

3.8 ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง1 ความสามารถพิเศษ

 

3.9  ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลอ่อนไหว2 เช่น เชื้อชาติ ศาสนา สุขภาพ ความพิการ พันธุกรรม เป็นต้น

ทั้งนี้เว็บไซต์ต้องขอความยินยอมจากท่านโดยชัดแจ้งก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย


4.  แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

เว็บไซต์จะดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามแหล่งที่มา ดังนี้

 

4.1   เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงจากท่าน เช่น เมื่อท่านเข้าเว็บไซต์ (Cookies) เมื่อท่านให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน เมื่อท่านให้ข้อมูลผ่านการติดต่อสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์หรือช่องทางปกติ เมื่อท่านให้ข้อมูลผ่านการตอบแบบสอบถามจากการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เมื่อท่านให้ข้อมูลผ่านการตลาดหรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มงานกิจการสัมพันธ์ เมื่อท่านให้ข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เป็นต้น

 

4.2   เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านให้ข้อมูลผ่านตัวแทนที่ให้บริการแนะนำการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น

 

5.  การเปิดเผยและโอนข้อมูลส่วนบุคคล 

 

5.1   การเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เว็บไซต์อาจเปิดเผย ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบุคคลภายนอกตามความยินยอมของท่าน และจะใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เช่น บริษัทในเครือ เครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ บริษัทหรือที่ปรึกษาด้านการตลาด ที่ปรึกษาทางธุรกิจหรือทางวิชาชีพ ธนาคารคู่สัญญา หน่วยงานที่สมาชิก/พาร์ทเนอร์/ผู้ศึกษา มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการหรือสมัครเข้าทำงาน หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการศึกษา เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกันสังคม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต หน่วยงานของรัฐหรือองค์กรใดที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดโดยกฎหมาย เช่น กรมบังคับคดี กรมสรรพากร สำนักงานอัยการหรือศาล เป็นต้น 

6.  คุกกี้ (Cookies)

คุกกี้ คือ ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งเป็นไฟล์ที่เว็บไซต์ต่างๆที่ท่านเข้าชมสร้างขึ้น ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์บนอุปกรณ์ของท่าน บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของท่าน ลงบนบราวเซอร์ของท่านเมื่อเข้าไปในเว็บ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน (รวมเรียกว่า “บริการ”) ได้อย่างต่อเนื่อง โดยจุดประสงค์หลักก็คือการทำให้เว็บไซต์สามารถจัดเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ที่เว็บบราวเซอร์ของท่าน เช่น ข้อมูลแบบฟอร์มที่เคยกรอก ข้อมูลที่บันทึกว่าเคยมีการเข้ามาที่เว็บไซต์แห่งนี้ ข้อมูลการตั้งค่าต่างๆ ของเว็บไซต์ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบริการที่ท่านชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยบริการที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น

 

6.1   ประโยชน์ของคุกกี้

คุกกี้จะบอกให้ ทราบว่าท่านเข้าใช้งานส่วนใดในบริการของกลุ่มต่างๆ เพื่อที่จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น โดยอิงจากสิ่งที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้ท่านเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น

 

6.2   การใช้งานคุกกี้

กลุ่มของข้อมูลที่ถูกส่งจากเว็บเซิร์ฟเวอร์มายังเว็บเบราว์เซอร์ และถูกส่งกลับมายังเว็บเซิร์ฟเวอร์ทุกๆ ครั้งที่เว็บเบราว์เซอร์ร้องขอข้อมูล โดยปกติแล้วคุกกี้จะถูกใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็กๆ ไว้ที่เว็บเบราว์เซอร์ เพื่อให้เว็บเซิร์ฟเวอร์สามารถจดจำสถานะการใช้งานของเว็บเบราว์เซอร์ที่มีต่อเว็บเซิร์ฟเวอร์ เมื่อท่านเข้าถึงบริการที่อ้างอิงถึงการใช้คุกกี้ คุกกี้จะถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของท่านเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ รวมถึงหมายเลขอ้างอิงการเข้าใช้บริการล่าสุดของท่าน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการใช้งานคุกกี้ร่วมกับเทคโนโลยีประเภทพิกเซลแท็ก เพื่อทราบถึงรูปแบบการใช้และประวัติการใช้บริการ ข้อมูลหรือบริการที่ท่านสนใจ และนำไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการให้บริการ แสดงเนื้อหา โฆษณา หรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เหมาะสมรวมถึงการบริการต่างๆ ที่ตรงกับความสนใจของท่าน เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ท่านได้มากยิ่งขึ้น และเมื่อท่านยอมรับการใช้คุกกี้เว็บไซต์จะจัดเก็บคุกกี้ของท่านไว้ตามความเหมาะสมของการใช้งาน

 

(1) คุกกี้เพื่อการให้บริการ

คุกกี้เพื่อการให้บริการจะช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการ และ/หรือเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆ ได้ เช่น คุกกี้ที่จัดการเรื่องการเข้าสู่ระบบ (Login) และสถานะการเข้าสู่ระบบของท่าน

 

(2) คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการ

คุกกี้ที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้บริการให้รับรู้จำนวนผู้เยี่ยมชม และให้ทราบถึงความสนใจของท่าน ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการ โดยจะใช้ข้อมูลดังกล่าวนี้ในการนำเสนอและพัฒนาสินค้าหรือบริการ ให้ตรงกับความสนใจของท่านต่อไป

 

(3) คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงานของเว็บไซต์ (Analytical/Performance Cookies)

คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำและนับจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีคุณภาพดีขึ้นและมีความเหมาะสมมากขึ้น อีกทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้เข้าใจถึงความสนใจของท่าน และวัดความมีประสิทธิผลของโฆษณา

ตัวอย่างการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้บริการด้วยคุกกี้ประเภทนี้ คือช่วยจำสถานะของการใช้บริการ เช่น ภาษาที่เลือกใช้ ช่วยจำคำตอบที่ท่านเคยตอบไปแล้ว ซึ่งจะช่วยให้ท่านไม่ต้องตอบคำถามเดิมซ้ำอีกให้บริการ LiveChat บนเว็บไซต์ ให้บริการฟังก์ชัน Social Media Sharing ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแบ่งปันเนื้อหาที่สนใจบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)

 

6.3   การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการในการใช้เว็บไซต์ จึงมีการใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics, Facebook Analytics, Facebook เป็นต้น

 

6.4   วิธีปิดการทำงานของคุกกี้

ท่านสามารถเลือกที่จะปฏิเสธหรือสกัดกั้นคุกกี้ทั้งหมดหรือคุกกี้บางประเภทที่เว็บไซต์กำหนดไว้ให้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต และสามารถเปลี่ยนความต้องการของท่านบนเว็บไซต์ หรือเว็บไซต์ของผู้จัดหาบริการที่เป็นบุคคลภายนอกกำหนดไว้ให้ท่านได้ โดยเปลี่ยนค่าที่ตั้งไว้ในเบราว์เซอร์ของท่าน โปรดทราบด้วยว่าเว็บเบราว์เซอร์ส่วนใหญ่จะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ ดังนั้น หากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้ใช้คุกกี้ ท่านอาจจะต้องคอยสกัดกั้นหรือลบคุกกี้ทิ้งอยู่เสมอ หากว่าท่านปฏิเสธการใช้คุกกี้ ท่านก็ยังคงสามารถที่จะเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ แต่การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์อาจไม่ถูกต้องหรือไม่ดีเท่าที่ควร ท่านสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิเสธ หรือการลบคุกกี้ ตลอดจนข้อมูลเพิ่มเติมทั่วไปเกี่ยวกับคุกกี้ได้

 

7.  สิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูล 

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำได้ ดังต่อไปนี้

 

(1) สิทธิในการขอเพิกถอนความยินยอม

กรณีท่านให้ความยินยอมเพื่อให้เว็บไซต์ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เรา เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้การถอนความยินยอมของท่านจะไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย

 

(2) สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความรับผิดชอบเว็บไซต์ หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

 

(3) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

ท่านมีสิทธิขอให้เว็บไซต์แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 

(4) สิทธิในการขอลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เว็บไซต์ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ หากพบว่าข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็นที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลนั้นตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์แล้ว หรือกรณีที่ท่านได้ถอนความยินยอมและเว็บไซต์ไม่มีอำนาจดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านได้ หรือท่านได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลและเว็บไซต์ไม่สามารถอ้างเหตุปฏิเสธการคัดค้านได้ หรือในกรณีที่เว็บไซต์ได้ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

(5) สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอให้เว็บไซต์ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ในกรณีที่เว็บไซต์ดำเนินการระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องตามคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเป็นข้อมูลที่หมดความจำเป็นแล้ว หรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ระหว่างการพิสูจน์กรณีที่ท่านได้คัดค้านในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิเสธการใช้สิทธิคัดค้านของท่านดังกล่าว

 

(6) สิทธิในการขอรับ ขอให้ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่เว็บไซต์ได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และท่านมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น รวมทั้งมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่นดังกล่าวได้โดยตรงเว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

 

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิขอคัดค้านเว็บไซต์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ที่ได้ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นความจำเป็นเพื่อการดำเนินภาระกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

 

(8) สิทธิในการร้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการที่เว็บไซต์ดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการกระทำในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

8.  ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับท่าน 

กรณีที่ท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับเว็บไซต์ อาจส่งผลกระทบต่อความสะดวกของท่านในการเข้าถึงการให้บริการตามวัตถุประสงค์ของหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

 

9.  ระยะเวลาในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

เว็บไซต์จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์แต่ละประเภท เว้นแต่ เว็บไซต์อาจยังคงจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปหากเห็นว่ายังมีความจำเป็นหรือกฎหมายกำหนดให้มีระยะเวลาการเก็บรักษาที่นานขึ้น

ทั้งนี้ เว็บไซต์จะลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อหมดความจำเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาตามวัตถุประสงค์นั้น

 

10. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงอันอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเข้าถึงโดยมิชอบ รั่วไหล ถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไข สูญหาย หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่มีอำนาจหรือโดยขัดต่อกฎหมาย จึงมีมาตรการรักษาความปลอดภัยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งจะกำหนดให้เข้าถึงได้เฉพาะที่ เว็บไซต์อนุญาตโดยปฏิบัติตามมาตรการการดูแลของเว็บไซต์เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

11. การเปลี่ยนแปลงหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล 

เว็บไซต์อาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะประกาศให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ที่ http://upbean.co.th

 

12. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

กรณีที่ท่านมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อ ได้ดังนี้

 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล : บริษัท อัพบีน จำกัด (สำนักงานใหญ่). 411/8 ซอยพหลโยธิน 50 แยก 11 (เสนาวัฒนา). แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220.

ติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2102 1000 

หรือ E-mail : upbeanclub@gmail.com