U-Review

โอกาสในการกางปีกบินตามฝัน ไม่ได้ไกลอย่างที่คิดสำหรับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ปัจจุบัน มี 20 มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบิน ได้มีการวิจัยเกี่ยวกับอาชีพการบินว่า อาชีพนักบินมีความขาดแคลนมากที่สุด ตามมาด้วยช่างซ่อมบำรุง การจัดการจราจรทางอากาศ แอร์โฮสเตสส์ และสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่อำนวยการบิน  ที่จะต้องจบหลักสูตรการจัดการอำนวยการบิน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ได้จัดตั้งในระดับปริญญาตรีขึ้นมาใหม่ในปี 2560 เป็นที่แรก ที่นอกจากจะสามารถเป็นเจ้าหน้าที่อำนวยการบินแล้ว ยังสามารถเป็นเจ้าหน้าที่พิธีการบินได้อีกด้วย ที่ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารก่อนที่จะให้นักบินออกไปทำการบินจริง
 

โดยสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (College of Aviation Development and Training : CADT) ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในการเรียน ก็จะเน้นความเข้าใจในการสร้างความปลอดภัย ที่เป็นการเตรียมความพร้อมต่างๆ ให้กับนักบิน ตั้งแต่ข้อมูลผู้โดยสาร ข้อมูลสินค้า สนามบินปลายทาง น้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงการคำนวณเส้นทางการบินด้วย ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย และคุ้มค่ามากที่สุด แต่ทั้งนี้ คนที่จะเรียนได้ต้องมีระเบียบวินัย และให้ความสำคัญกับภาษาอังกฤษมากด้วย

ทำงานอะไร?
- พนักงานอำนวยการบิน
- เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำสนามบิน
- นักบิน
- จราจรทางอากาศ
- พนักงานในส่วนต่างๆของสายการบิน
- พนักงานในส่วนต่างๆขององค์กรการบิน เช่น AOT และ บริษัท วิทยุการบิน จำกัด

เหมาะกับใคร?
- นักบินส่วนบุคคล
- ความรู้พื้นฐานด้านอำนวยการบิน
- การเดินอากาศ
- การวางแผนการบิน
- นิรภัยและการรักษาความปลอดภัยการบิน
- การจัดการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ
- การสื่อสารและระบบการติดตามผลด้านการบิน

เรียนอะไร?
- บุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- สามารถทำงานเป็นกะ ได้ , สามารถทำงานเป็รทีม
- มีความรับผิดชอบ , มีปฏิญาณไหวพริบ
- มีทักษะการคำนวณพื้นฐาน
- ทักษะการวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- ต้องเป็นคนละเอียดรอบคอบ , นักวางแผนที่ดี
- ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร
344,000 บาท


สาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
“บินตามฝันไปให้ไกลกว่าที่คิด” รีวิวสาขาการจัดการเทคโนโลยีการบิน : U-REVIEW

รีวิวหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

M.Sc. (Sports Science) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา ของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ...

M.Ed. (Educational Administration) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ...

M.Arch. (Industrial Design) สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...