รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาวิชาผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.00

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.30

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.50

บัญชี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.60

นิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9.10

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.00

ดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.00

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.00

โควตา / รับตรง

สายไหนก็สมัครได้ ไม่มีเกณ์ขั้นต่ำ จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม #dek64

เรียนภาคพิเศษ ดียังไง? และ เรียนแตกต่างกับภาคปกติอย่างไร?

รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

MUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครรอบสอบตรง น้องๆชั้น ม.6 วันที่ 7-20 ต.ค. 63 #dek64

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

รอบรับตรง Portfolio สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564