รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.00

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.50

นิเทศศาสตร์ สาขานวัตกรรมสื่อสารมวลชน เอกวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

7.30

เศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6.50

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมการเงิน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

9.10

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.00

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

7.60

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.80

โควตา / รับตรง

กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

MUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครรอบสอบตรง น้องๆชั้น ม.6 วันที่ 7-20 ต.ค. 63 #dek64

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

รอบรับตรง Portfolio สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564

โควตาพิเศษ #dek64 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม หลักสูตรใหม่น่าเรียนของมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ปีการศึกษา 2563

3 วันสุดท้าย รับเพิ่ม 165 ที่นั่ง TCAS รอบ 5 #ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรฯ

มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รอบภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2563

TCAS