รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

นิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

9.20

วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาวิชาผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.00

บัญชี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.60

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.50

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.30

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.50

การท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาการโรงแรม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.40

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.00

U-Announcement

โควตา / รับตรง

สายไหนก็สมัครได้ ไม่มีเกณ์ขั้นต่ำ จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม #dek64

เรียนภาคพิเศษ ดียังไง? และ เรียนแตกต่างกับภาคปกติอย่างไร?

รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

MUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครรอบสอบตรง น้องๆชั้น ม.6 วันที่ 7-20 ต.ค. 63 #dek64

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

รอบรับตรง Portfolio สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564

TCAS