รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

ดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.00

บัญชี สาขาบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.60

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.30

บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจการบิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.50

ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดงประยุกต์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.00

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.00

วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาวิชาผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.00

นิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9.10

โควตา / รับตรง

โควตาพิเศษศึกษาต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ไปศึกษาประเทศญี่ปุ่น) ม.อีสเทิร์นเอเชีย

เปิดรับสมัครนักเรียนโรงเรียนการไปรษณีย์ ประจำปี 2561

ทุนการศึกษา 100 ทุน คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

'VCD T-shirt Design Contest 2017' ลุ้นชิงทุนการศึกษาเรียนฟรี 4 ปี.. เพียงแค่ออกแบบลายเสื้อยืด

เปิดรับสมัคร 2 - 18 ต.ค. 60 ทุนร่มโพธิ์ทอง ทุน 50% รวมค่าหน่วยกิต และค่าบำรุงการศึกษา

มศว เปิดตัว 'คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม' และ 'วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์' พร้อม 2 สาขาวิชาใหม่ของวิศวะ!

Update รูปแบบการรับเข้าศึกษา ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี ปีการศึกษา 2561

รับตรงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฮอต

มาใหม่

TCAS