รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.60

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยรังสิต

9.20

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยสยาม

8.00

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.30

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสารสนเทศการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

4.50

นิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9.10

ดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.00

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.00

โควตา / รับตรง

สายไหนก็สมัครได้ ไม่มีเกณ์ขั้นต่ำ จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม #dek64

เรียนภาคพิเศษ ดียังไง? และ เรียนแตกต่างกับภาคปกติอย่างไร?

รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

MUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครรอบสอบตรง น้องๆชั้น ม.6 วันที่ 7-20 ต.ค. 63 #dek64

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครโครงการสอบชิงทุนสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเลิศ

รอบรับตรง Portfolio สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นานาชาติ) ม.มหิดล ปีการศึกษา 2564

TCAS