รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยรังสิต

9.20

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาสารสนเทศการแพทย์

มหาวิทยาลัยรังสิต

4.50

บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.60

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยสยาม

8.00

ดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.00

นิเทศศาสตร์ สาขาศิลปะการแสดง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

9.10

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ สาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.30

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

8.00

U-Announcement

โควตา / รับตรง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครรอบ 4.2 โครงการรับตรงพิเศษสำนักวิชา

พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรอบรับตรงอิสระ

สายไหนก็สมัครได้ ไม่มีเกณ์ขั้นต่ำ จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม #dek64

เรียนภาคพิเศษ ดียังไง? และ เรียนแตกต่างกับภาคปกติอย่างไร?

รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

MUIC วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล เปิดรับสมัครรอบสอบตรง น้องๆชั้น ม.6 วันที่ 7-20 ต.ค. 63 #dek64

TCAS