รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.00

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

9.00

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.10

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.80

สาขาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.00

สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา, การจัดการกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ (Science Program in Sports Science, Art Program in Sport and Recreation Management for Health)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

6.00

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

7.60

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

8.00

U-Announcement

โควตา / รับตรง

เปิดรับแล้ว! โรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2567

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครรอบ 4.2 โครงการรับตรงพิเศษสำนักวิชา

พยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรอบรับตรงอิสระ

สายไหนก็สมัครได้ ไม่มีเกณ์ขั้นต่ำ จบแล้วมีใบประกอบวิชาชีพ รับสมัครหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม #dek64

เรียนภาคพิเศษ ดียังไง? และ เรียนแตกต่างกับภาคปกติอย่างไร?

รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2564

รอบที่ 3 รับตรง หลักสูตรวิชาภาคพื้น สถาบันการบินพลเรือน ปีการศึกษา 2564

กำหนดการรับสมัคร โครงการ Inter Portfolio 1 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

TCAS