รีวิวมหาวิทยาลัย : U-Review

ภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

8.90

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.10

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการผลิต

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

7.60

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

7.00

ศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.80

สาขาอุตสาหกรรมบริการเพื่อการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

10.00

เทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

8.00

สาขาพยาบาลศาสตร์ (Nursing)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

10.00

U-Announcement

โควตา / รับตรง

รอบรับตรง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินทร ม.ธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

รวมรับตรงวิทยาลัยพยาบาล 4 เหล่าทัพ ปีการศึกษา 2563

สถาบันการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรวิชาภาคพื้น ปีการศึกษา 2563

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สจล. หลักสูตรนานาชาติ เปิดรับ ป.โท – ป.เอก

โครงการโควตาเรียนดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปีการศึกษา 2563

รับตรง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลับราชภัฏนครปฐม ปีการศึกษา 2563

ระเบียบการรับสมัครรับตรงหลักสูตรใหม่ คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2563

ฮอต

มาใหม่

TCAS