สาขาแนะนำ 2020

7 หลักสูตรนานาชาติน่าเรียน ปี 2020 "เพิ่มโอกาสหางานง่ายและรายได้มากกว่า 2 เท่า"

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ( MUIC ) เปิดสอนในหลักสูตรใหม่ที่มีชื่อว่า สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและกิจการทั่วโลก หรือ Bachelor of Arts (B.A.) in International Relations and Global Affairs ...

​7 สาขาใหม่น่าเรียน ในคณะบริหารธุรกิจ ปี2020

คณะบริหารธุรกิจ ถือเป็นอีกหนึ่งคณะความนิยมและมีการเรียนการสอนครอบคลุมความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา แตกต่างกันไปในแต่ละสถาบัน หลักสูตรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในประเทศก็จะประกอบไปด้วยสาขาหลักๆ ที่คล้ายคลึง...