โควตาพิเศษ(28 จังหวัด)

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 58 16:21 น. สนใจสมัคร : 12
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ก.ย. 2558 - 15 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
01 มี.ค. 2559
สัมภาษณ์
13 มี.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 50 สาขา จำนวน : 2,010 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
2. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
3. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
5. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์การพัฒนา 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
6. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสังคีตศิลป์ไทย 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
7. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษ์ศาสตร์ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
8. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
9. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
10. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (5ปี) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
11. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (5ปี) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
12. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5ปี) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
13. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (4ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
14. คณะอักษรศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต (4ปี) 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
15. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา (4ปี) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
16. คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ) ใน 8 สาขาวิชา คณิตฯ,คณิตฯประยุกต์,เคมี,ชีววิทยา,ฟิสิกส์,สถิติ,วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 205 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
17. คณะวิทยาศาสตร์ (กลุ่มที่2 สาชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) ใน 2 สาขาวิชา คือวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรร สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาธุกิจวิศวกรรม 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
29. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 200 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
31. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีผลืตพืช 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
32. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
33. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจทั่วไป 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
34. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
35. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการชุมชน 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
37. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษาอังกฤษ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
38. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
39. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบัญชี 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
40. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
41. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกออกแบบเอนิเมชั่น 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
42. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
43. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ วิชาเอกการออกแบบเกม 20 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
44. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกการโฆษณา 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
45. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกลูกค้าสัมพันธ์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
46. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวารสารและหนังสือพิมพ์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
47. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกภาพยนตร์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
48. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิชาเอกวิทยุและโทรทัศน์ 15 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
49. คณะอักษรศาสตร์ (ยังไม่แยกสาขาวิชาเอก) 150 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
50. คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง