โครงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัญจร ประเภท ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 58 11:53 น. สนใจสมัคร : 1
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 ส.ค. 2558 - 02 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
03 ส.ค. 2558 - 02 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
30 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
10 ต.ค. 2558
สัมภาษณ์
10 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
01 ธ.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 11 สาขา จำนวน : 365 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 50 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 40 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 50 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี 40 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 25 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
8. หลักสูตรวฺศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์ 30 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
9. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 30 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
10. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 20 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 30 3.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง