โครงการส่งเสริมเด็กดีมีคุณธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 58 12:00 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
03 ส.ค. 2558 - 15 ก.ย. 2558
ชำระเงิน
03 ส.ค. 2558 - 15 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
26 ต.ค. 2558
สอบข้อเขียน
21 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
25 ธ.ค. 2558
สัมภาษณ์
09 ม.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
19 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 8 สาขา จำนวน : 26 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3 3.50 วิทย์-คณิต
2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ 2 3.50 วิทย์-คณิต
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 5 3.50 วิทย์-คณิต
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 5 3.50 วิทย์-คณิต
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ 2 3.50 วิทย์-คณิต
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุขั้นสูงและนาโนเทคโนโลยี 2 3.50 วิทย์-คณิต
7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ 2 3.50 วิทย์-คณิต
8. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจวิศวกรรม 5 3.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศิลปากรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง