โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 58 15:13 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2558 - 07 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
01 ต.ค. 2558 - 08 ต.ค. 2558
สอบข้อเขียน
28 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
03 ก.พ. 2558
สัมภาษณ์
09 ก.พ. 2559 - 10 ส.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
12 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 97 สาขา จำนวน : 6,728 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. แพทยศาสตร์ 20 3.00 วิทย์-คณิต
2. เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 88 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
3. เทคนิคการแพทย์ สาขาวิชากายภาพบาบัด 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
4. พยาบาลศาสตร์ 130 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
5. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
7. สาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเอกคู่ วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
8. ทันตแพทยศาสตร์ 35 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
9. เภสัชศาสตร์ 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
10. สัตวแพทยศาสตร์ 49 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
11. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 330 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
12. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
14. เกษตรศาสตร์ สาขาวิชาทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
15. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 110 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
16. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 120 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
17. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 54 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
18. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 34 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
19. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
20. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
21. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
22. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
23. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีวเคมี 69 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
24. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 104 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
25. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
26. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
27. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศสถิติ 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
28. วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวัสดุศาสตร์และนาโนเทคโนโลยี 75 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
29. เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 61 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
30. เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
31. เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
32. เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 54 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
33. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมทั่วไป 287 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
34. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 58 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
35. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 72 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
36. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 53 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
37. วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 77 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
38. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
39. สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม 50 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
40. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 113 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
41. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยววิทยาศาสตร์ศึกษาทั่วไป 23 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
42. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวเคมี 23 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
43. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวชีววิทยา 23 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
44. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ เอกเดี่ยวฟิสิกส์ 23 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
45. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 38 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
46. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา 38 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
47. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาญี่ปุ่น (วิทย์), (ศิลป์) 23 ไม่ใช้ ศิลป์
48. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 38 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
49. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา 38 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
50. ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศึกษา 38 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
51. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 58 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
52. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 35 ไม่ใช้ ศิลป์
53. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ เลือกสอบภาษาฝรั่งเศส, เยอรมัน, ญี่ปุ่น, จีน 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
54. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 68 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
55. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาไทย 58 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
56. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาพัฒนาสังคม 38 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
57. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 50 ไม่ใช้ ศิลป์
58. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาจีน 47 ไม่ใช้ ศิลป์
59. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 68 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
60. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 68 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
61. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 54 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
62. มนุษยศาสตร์ฯ สาขาวิชาภาษาสเปน, เลือกสอบคณิตศาสตร์ (ศิลป์) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
63. นิติศาสตร์ เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์), (ศิลป์) 400 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์
64. วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการเงิน 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
65. วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 90 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
66. วิทยาการจัดการ บัญชีบัณฑิต 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
67. วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ 75 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
68. วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 85 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
69. วิทยาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 85 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
70. วิทยาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 95 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
71. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 74 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
72. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 42 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
73. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีตะวันตก 17 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
74. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีไทย 17 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
75. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ แขนงวิชาดนตรีพื้นเมือง 22 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
76. ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง แขนงวิชานาฏศิลป์ 22 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
77. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น (คณิต-วิทย์), (คณิต-ศิลป์), (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
78. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการการคลัง (คณิต-วิทย์), (คณิต-ศิลป์), (กลุ่มภาษาต่างประเทศ) 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6
79. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง (คณิต-วิทย์) 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
80. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชากิจการระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์), (ศิลป์) 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
81. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาธุรกิจระดับโลก หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์), (ศิลป์) 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
82. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการตลาดระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์), (ศิลป์) 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
83. วิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ เลือกสอบคณิต (วิทย์), (ศิลป์) 70 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
84. เทคนิคการแพทย์ (เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์) 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต
85. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 90 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
86. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว เลือกสอบวิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์), (ศิลป์) 90 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
87. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์), (ศิลป์) 90 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
88. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 100 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, กศน
89. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, กศน
90. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการประมง 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
91. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
92. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร 60 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
93. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 40 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
94. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 100 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
95. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชานิติศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์), (ศิลป์) 150 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
96. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลือกสอบคณิตศาสตร์ (วิทย์), (ศิลป์) 120 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
97. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจ 80 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง