โควตา (สถานศึกษาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิจารณาจัดสรรให้โควตา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 17 ส.ค. 58 14:25 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
24 ก.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558
ชำระเงิน
24 ก.ค. 2558 - 31 ส.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
25 ก.ย. 2558
สัมภาษณ์
04 ต.ค. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
15 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 108 สาขา จำนวน : 1,993 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
2. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
3. คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
4. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 30 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
5. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 30 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
6. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 30 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
7. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 30 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
8. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 30 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
9. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 30 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
10. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต 25 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
11. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส 30 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
12. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
13. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
14. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา(5 ปี) 10 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
15. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร 20 2.50 วิทย์-คณิต
16. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 19 2.50 วิทย์-คณิต, กศน
17. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช 20 2.50 วิทย์-คณิต, กศน
18. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 30 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
19. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ 19 2.50 วิทย์-คณิต, กศน
20. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 17 2.50 วิทย์-คณิต, กศน
21. คณะเทคโนโลยีการเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน 18 2.50 วิทย์-คณิต, กศน
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 10 3.00 วิทย์-คณิต
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 10 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 10 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต 10 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม–วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม–วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 20 3.00 วิทย์-คณิต
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-สิ่งทอ 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
33. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ-เครื่องนุ่งห่ม 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
34. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-เคมีและสีสิ่งทอ 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
35. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย-พอลิเมอร์และเส้นใย 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
36. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม–วิศวกรรมสื่อสารโครงข่าย 10 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
37. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
38. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
39. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 10 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
40. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ 10 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
41. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 10 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
42. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 3.00 กศน
43. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 3.00 กศน
44. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 10 3.00 กศน
45. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมการผลิต 10 3.00 กศน
46. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-วิศวกรรมอุตสาหการ 10 3.00 กศน
47. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 10 3.00 กศน
48. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม–วิศวกรรมโทรคมนาคม 10 3.00 กศน
49. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 20 3.00 กศน
50. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพลาสติก 20 3.00 กศน
51. คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ-วิศวกรรมพอลิเมอร์ 20 3.00 กศน
52. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 27 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
53. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป 17 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
54. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
55. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
56. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
57. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
58. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 27 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
59. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 15 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
60. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ – เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
61. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา Marketing 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
62. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา International Business Administration 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
63. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชา Business English 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
64. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาการตลาด 20 3.00 กศน
65. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทั่วไป 15 3.00 กศน
66. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาการจัดการ – การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 15 3.00 กศน
67. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 20 3.00 กศน
68. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 15 3.50 กศน
69. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
70. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 55 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
71. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 25 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
72. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
73. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
74. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย 15 2.75 กศน
75. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 30 2.75 กศน
76. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ 15 2.50 กศน
77. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
78. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
79. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
80. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะไทย 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
81. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
82. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
83. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบภายใน 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
84. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายศิลปกรรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
85. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายนาฏศิลปและดุริยางค์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 15 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
86. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายนาฏศิลปและดุริยางค์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา 40 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
87. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายนาฏศิลปและดุริยางค์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5 ปี) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา 15 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
88. คณะศิลปกรรมศาสตร์ สายนาฏศิลปและดุริยางค์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต(5 ปี) สาขาวิชาดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา 15 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
89. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
90. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
91. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
92. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
93. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 10 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
94. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล 30 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
95. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 15 3.00 กศน
96. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์ 15 3.00 กศน
97. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(เทียบโอน) สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย 10 3.00 กศน
98. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต
99. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10 2.50 วิทย์-คณิต
100. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 5 2.50 วิทย์-คณิต
101. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 10 2.50 วิทย์-คณิต
102. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10 2.50 วิทย์-คณิต
103. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต
104. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 5 2.50 วิทย์-คณิต
105. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(5 ปี) สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 20 2.50 กศน
106. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต(5 ปี) สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 10 2.50 กศน
107. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 25 2.75 วิทย์-คณิต
108. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพความงามและสปา 34 2.50 วิทย์-คณิต
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง