โควตาผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนักศึกษา (รอบที่ 1)

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 13 ส.ค. 58 16:04 น. สนใจสมัคร : 3
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
19 ส.ค. 2558 - 24 ก.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
24 ก.ย. 2558
สอบข้อเขียน
06 ต.ค. 2558 - 09 ต.ค. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 30 สาขา จำนวน : 119 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ วิทาศาสตร์เชิงคำนวณ 5 2.75 วิทย์-คณิต
2. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
3. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 2 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
4. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอาเซียนศึกษา 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
5. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาไทยศึกษาบูรณาการ 3 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
6. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
7. สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
8. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบัญชี 5 2.50 ศิลป์
9. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 2.25 ศิลป์
10. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 5 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์
11. สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 2.50 ศิลป์
12. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
13. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 2.15 วิทย์-คณิต, ศิลป์
14. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศดิจิทัล 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
15. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
16. สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
17. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) 5 2.00 วิทย์-คณิต
18. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
19. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ (ประมง) 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
20. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
21. สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
22. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิิศวกรรมโยธา 3 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
23. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
24. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3 2.20 วิทย์-คณิต, ศิลป์
25. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ 3 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
26. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 3 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
27. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรและทะเลชายฝั่ง 3 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
28. สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 2.30 วิทย์-คณิต, ศิลป์
29. สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์
30. สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 1 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง