รับตรงทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 58 11:07 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ย. 2558 - 30 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
04 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
17 ก.พ. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
23 ก.พ. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 85 สาขา จำนวน : 5,695 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 37 2.50 ไม่ระบุ
2. คณะแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเวชกิจฉุกเฉิน 20 2.50 ไม่ระบุ
3. คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 22 3.50 ไม่ระบุ
4. คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 40 3.00 ไม่ระบุ
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 9 2.50 ไม่ระบุ
6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร 37 2.50 ไม่ระบุ
7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม 37 2.50 ไม่ระบุ
8. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี 110 2.50 ไม่ระบุ
9. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา 130 2.50 ไม่ระบุ
10. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ 95 2.50 ไม่ระบุ
11. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 100 2.50 ไม่ระบุ
12. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 100 2.50 ไม่ระบุ
13. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติ 120 2.50 ไม่ระบุ
14. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา 40 2.75 ไม่ระบุ
15. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร 53 2.00 ไม่ระบุ
16. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 43 2.00 ไม่ระบุ
17. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 46 2.00 ไม่ระบุ
18. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 15 2.00 ไม่ระบุ
19. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 52 2.00 ไม่ระบุ
20. คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาประมง 15 2.00 ไม่ระบุ
21. คณะสัตวแพทยศาสตร์ สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 23 3.00 ไม่ระบุ
22. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 50 2.00 ไม่ระบุ
23. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 50 2.00 ไม่ระบุ
24. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา 65 2.00 ไม่ระบุ
25. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 40 2.00 ไม่ระบุ
26. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 75 2.00 ไม่ระบุ
27. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 85 2.00 ไม่ระบุ
28. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชันและเกม 40 2.00 ไม่ระบุ
29. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ 35 2.00 ไม่ระบุ
30. คณะวิทยาการสารสนเทศ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 55 2.00 ไม่ระบุ
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 140 2.00 ไม่ระบุ
32. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) 35 2.00 ไม่ระบุ
33. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 35 2.00 ไม่ระบุ
34. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 35 2.00 ไม่ระบุ
35. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชานฤมิตศิลป์ 35 2.00 ไม่ระบุ
36. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 15 2.00 ไม่ระบุ
37. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต 700 2.00 ไม่ระบุ
38. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 45 2.00 ไม่ระบุ
39. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการตลาด 103 2.00 ไม่ระบุ
40. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการ 291 2.00 ไม่ระบุ
41. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 178 2.00 ไม่ระบุ
42. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 23 2.00 ไม่ระบุ
43. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการบริหารการเงิน 178 2.00 ไม่ระบุ
44. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 21 2.00 ไม่ระบุ
45. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการประกอบการ 21 2.00 ไม่ระบุ
46. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 21 2.00 ไม่ระบุ
47. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 21 2.00 ไม่ระบุ
48. คณะการบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 66 2.00 ไม่ระบุ
49. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 150 2.00 ไม่ระบุ
50. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 150 2.00 ไม่ระบุ
51. คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 20 2.00 ไม่ระบุ
52. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย 52 2.00 ไม่ระบุ
53. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ 15 2.00 ไม่ระบุ
54. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 44 2.00 ไม่ระบุ
55. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 22 2.00 ไม่ระบุ
56. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 22 2.00 ไม่ระบุ
57. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีน 38 2.00 ไม่ระบุ
58. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 33 2.00 ไม่ระบุ
59. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 22 2.00 ไม่ระบุ
60. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 45 2.00 ไม่ระบุ
61. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 60 2.00 ไม่ระบุ
62. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 33 2.00 ไม่ระบุ
63. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาเกาหลี 53 2.00 ไม่ระบุ
64. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 10 2.00 ไม่ระบุ
65. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 13 2.00 ไม่ระบุ
66. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (พม่า) 13 2.00 ไม่ระบุ
67. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 10 2.00 ไม่ระบุ
68. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 282 2.00 ไม่ระบุ
69. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 282 2.00 ไม่ระบุ
70. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 100 2.00 ไม่ระบุ
71. วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา 24 2.00 ไม่ระบุ
72. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) 12 3.00 ไม่ระบุ
73. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 5 3.00 ไม่ระบุ
74. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 5 3.00 ไม่ระบุ
75. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 9 3.00 ไม่ระบุ
76. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) 8 3.00 ไม่ระบุ
77. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) 25 3.00 ไม่ระบุ
78. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 43 2.75 ไม่ระบุ
79. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา 20 2.75 ไม่ระบุ
80. คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 45 2.50 ไม่ระบุ
81. คณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาทัศนศิลป์ 50 2.00 ไม่ระบุ
82. คณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการแสดง 50 2.00 ไม่ระบุ
83. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ 38 2.00 ไม่ระบุ
84. คณะวัฒนธรรมศาสร์ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 100 2.00 ไม่ระบุ
85. คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ 190 2.00 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง