รับตรง โควตาพิเศษสำหรับนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบ 2)

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 60 13:36 น. สนใจสมัคร : 24
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560
ชำระเงิน
11 พ.ค. 2560 - 12 มิ.ย. 2560
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
15 มิ.ย. 2560
สัมภาษณ์
17 มิ.ย. 2560 - 18 มิ.ย. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
19 มิ.ย. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 4 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่ระบุ 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

สัมภาษณ์
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ไม่ระบุ 2.25 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
4. หลักสูตรวิศวกกรมศาสตรบัณฑิต / สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ไม่ระบุ 2.50 วิทย์-คณิต, จบ ม.6

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
       สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบโควตาพิเศษสำหรับนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดรับ
UploadImage

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - เป็นผู้ที่มีความสามารถศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

       - ผู้ที่สมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
 
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.25

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

       - ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25
   
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

       - ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.25
 
          - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.25

       - ผู้ที่สมัครสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

          - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมตลอดหลักสูตร (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.50

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.50

          - มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร (GPA) กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 2.50 

เกณฑ์การคัดเลือก

       - พิจารณาคัดเลือกจากผลการเรียนเฉลี่ยรวมและผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มสาระวิชา และการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงของสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ถือเป็นที่สิ้นสุด

การสมัคร
 
       - สมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://applicant.mfu.ac.th

ค่าสมัคร

       - ค่าสมัคร จำนวน 300 บาท
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง