ภาคพิเศษ (หลักสูตร 4 ปี)

มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 60 16:22 น. สนใจสมัคร : 56
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 มิ.ย. 2560 - 19 มิ.ย. 2560
ชำระเงิน
01 มิ.ย. 2560 - 20 มิ.ย. 2560
ประกาศผลคัดเลือก
29 มิ.ย. 2560
สัมภาษณ์
01 ก.ค. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
06 ก.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 24 สาขา จำนวน : 507 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
2. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 20 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
3. สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์ กลุ่มภูมิสารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 25 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 200 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

สัมภาษณ์
5. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพานิชยนาวี (วิทย์-คณิต) คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
6. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพานิชยนาวี (ศิลป์-คำนวณ) คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 9 ไม่ใช้ ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
7. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต) คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
8. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คำนวณ) คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 8 ไม่ใช้ ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
9. สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (วิทย์-คณิต) คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
10. สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ (ศิลป์-คำนวณ) คณะโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ) 5 ไม่ใช้ ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
11. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
12. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
13. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
14. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
15. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 10 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ (ภาคพิเศษ) 30 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
17. กลุ่มวิชาการเงิน วิทยาลัยนานาชาติ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
18. กลุ่มวิชาการตลาด วิทยาลัยนานาชาติ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
19. กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ วิทยาลัยนานาชาติ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
20. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ วิทยาลัยนานาชาติ 20 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
21. กลุ่มวิชาการจัดการการบริหารและการท่องเที่ยวนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 30 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
22. กลุ่มวิชาทักษะการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิทยาลัยนานาชาติ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
23. กลุ่มวิชาการติดต่อสื่อสารเชิงธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
24. สาขาวิชานิเทศศิลป์และการออกแบบ วิทยาลัยนานาชาติ 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

O-NET

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยการยื่นผลการเรียนและคะแนน GAT / PAT / O-NET ปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการรับสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร
       - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน (ตามที่ระเบียบการกำหนด)
       - ต้องไม่เป็นนิสิตที่รายงานตัวและขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

การสมัคร
       - สมัครด้วยตนเองได้ผ่านทางระบบออนไลน์ที่ http://regservice.buu.ac.th

ค่าสมัคร
       - ค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยบูรพาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง