รับตรงทั่วประเทศ (ประเภทโควตา คุณวุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 58 10:52 น. สนใจสมัคร : 4
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
17 ส.ค. 2558 - 26 ต.ค. 2558
ชำระเงิน
17 ส.ค. 2558 - 27 ต.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
02 พ.ย. 2558
สอบข้อเขียน
07 พ.ย. 2558
ประกาศผลคัดเลือก
17 พ.ย. 2558
ประกาศผลสุดท้าย
17 พ.ย. 2558
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 67 สาขา จำนวน : 1,540 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม 50 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
3. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 2.80 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
4. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 20 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
5. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
6. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทย 10 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
7. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 20 2.75 วิทย์-คณิต
8. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ (แยกหลักสูตรชั้นปีที่ 3) 30 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร 15 2.75 วิทย์-คณิต
10. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
11. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
12. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
13. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
14. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
15. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู) 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
16. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู) 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6, กศน
17. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 15 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
18. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 10 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 20 2.50 วิทย์-คณิต, กศน
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 20 3.00 วิทย์-คณิต, กศน
21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 20 2.75 วิทย์-คณิต, กศน
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 3.00 วิทย์-คณิต
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ 20 2.50 วิทย์-คณิต, กศน
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (เทียบโอน) 20 2.50 กศน
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 15 2.75 กศน
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน) 20 2.75 กศน
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (เทียบโอน ภาคสมทบ) 20 2.75 กศน
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน) 25 2.75 กศน
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (เทียบโอน ภาคสมทบ) 25 2.50 กศน
32. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการเงิน 40 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
33. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
34. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
35. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 40 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
36. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป) 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
37. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป ภาคสมทบ) 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
38. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
39. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด) 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
40. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด ภาคสมทบ) 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
41. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มวิชาการตลาดระหว่างประเทศ) 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
42. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 60 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
43. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
44. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (เทียบโอน) 20 2.75 กศน
45. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป เทียบโอน) 20 2.75 กศน
46. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ (กลุ่มวิชาการจัดการทั่วไป เทียบโอนภาคสมทบ) 20 2.75 กศน
47. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด (กลุ่มวิชาการบริหารการตลาด เทียบโอน) 20 2.75 กศน
48. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน) 50 3.25 กศน
49. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (เทียบโอน ภาคสมทบ) 40 3.25 กศน
50. คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (เทียบโอน) 20 2.75 กศน
51. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 30 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
52. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
53. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาธุรกิจอาหาร 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
54. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา 25 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
55. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15 2.75 วิทย์-คณิต
56. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
57. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่น 15 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
58. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (เทียบโอน) 70 2.75 กศน
59. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา (เทียบโอน) 30 2.75 กศน
60. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
61. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
62. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น 30 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
63. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
64. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
65. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 40 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
66. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
67. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ 20 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์, กศน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง