TCAS61 รอบที่ 1 - โควตาผู้มีความสามารถดีเด่น ด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 60 11:56 น. สนใจสมัคร : 87
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
02 ต.ค. 2560 - 17 พ.ย. 2560
ชำระเงิน
02 ต.ค. 2560 - 17 พ.ย. 2560
ประกาศผลคัดเลือก
08 ธ.ค. 2560
ประกาศผลสุดท้าย
15 ม.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 25 สาขา จำนวน : 125 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขาวิชานิติศาสตร์ 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
2. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
3. สาขาวิชาจีนธุรกิจ 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
4. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
5. สาขาวิชาการบัญชี 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
6. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
7. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
8. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริหาร 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
9. สาขาวิชาการจัดการโลจิกส์และโซ่อุปทาน 5 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์
10. สาขาวิชาเคมีประยุกต์ 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
11. สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
12. สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
13. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
14. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรม 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
15. สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
16. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
17. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
18. สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
19. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
20. สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
21. สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
22. สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
23. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
24. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 2.00 วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
25. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 5 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
     1. เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยโดยถุกต้องตามกฏหมาย
     2. เป็นผู้ที่มีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาลัยเเม่ฟ้าหลวงอย่างเเท้จริง
     3. เป็นผู้ที่มีความสามารถในการศึกษาในระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากมหาลัยเเม่ฟ้าหลวงจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ
     4. เป็นผู้ที่มีร่างกายเเข็งเเรงเเละไม่เป็นโรค  หรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการการศึกษา ทางด้านการ  เล่นดนตรี นาฏศิลป์  เเละกีฬา
     5. มีความประพฤติเรียนร้อย ขยันหมั่นเพียร เเละมีวินัย
     6.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า   
     7. เป็นผู้ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน  (ชั้น ม.4 - ม.6 ภาคเรียนที่ 1) หรือในกรณีสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธมศึกาาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ผลการการเรียนรวมเฉี่ย                   ตลอดหลักสูตร
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง