TCAS61 รอบที่ 1 - (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 60 14:48 น. สนใจสมัคร : 94
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2560 - 27 พ.ย. 2560
ชำระเงิน
01 ต.ค. 2560 - 27 พ.ย. 2560
สัมภาษณ์
02 ธ.ค. 2560
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 42 สาขา จำนวน : 1,273 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะศิลปศาสตร์ สาขา การท่องเที่ยว 30 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
2. คณะศิลปศาสตร์ สาขาการโรงแรม 30 3.00 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
3. คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 30 3.00 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 80 2.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 40 2.50 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 35 2.00 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
7. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-การจัดการทั่วไป 5 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
8. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการ-การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 5 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
9. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การบริหารการตลาด 5 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
10. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การตลาด-การสื่อสารการตลาด 5 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
11. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การเงิน 13 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
12. คณะบริหารธุรกิจ สาขา การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 5 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 40 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 45 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
15. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 45 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 45 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 40 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา 15 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 20 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า(สมทบ) 15 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล(สมทบ) 15 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
22. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(หลักสูตร 5 ปี) สาขา วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมเครื่องกล 25 2.50 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมโยธา(สมทบ) 15 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขา วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ(อส.บ.) 15 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
26. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(หลักสูตร 5 ปี) สาขา วิศวกรรมเครื่องกล-วิศวกรรมอุตสาหการ 25 2.50 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
27. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(หลักสูตร 5 ปี) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 25 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
28. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(หลักสูตร 5 ปี) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
29. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม(หลักสูตร 5 ปี) สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 25 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

สัมภาษณ์
30. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้า 20 2.25 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
31. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขา ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 70 2.25 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
32. คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สาขา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 10 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
33. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย 15 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
34. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อาหารและโภชนาการ 90 2.75 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
35. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 10 2.75 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
36. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา อุตสาหกรรมการบริการอาหารเพื่อธุรกิจการบิน (TG) 50 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
37. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 40 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
38. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 40 2.50 วิทย์-คณิต

สัมภาษณ์
39. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (เลือกสาขาวิชาในปี 2 ) 70 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
40. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 60 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
41. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 20 2.50 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
42. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขา สถาปัตยกรรม(5ปี) 20 2.75 ไม่ระบุ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
มหาวิทยาลัยราชมงลพระนครเปิดรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 การรับรอบที่ 1 (การรับด้วย Porfolio) โครงการรอบที่ 1 Portfolio (สำหรับนักศึกษา ม.6 TCAS)
รายละเอียดดังนี้ :

คุณสมบัติของผู้สมัคร

       - กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6 หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6
       - มีผลการเรียนเฉลี่ยตามที่ระเบียบการกำหนด
       - มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ (ทำในรูปแบบ .PDF และบันทึกลงในแผ่น DVD)
       - สัมภาษณ์

การสมัคร

       - สมัครออนไลน์ผ่านทาง http://reg.rmutp.ac.th/registrar/apphome.asp

โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง