รับตรง/โควตา มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 58 13:30 น. สนใจสมัคร : 7
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 พ.ย. 2558 - 20 พ.ย. 2558
ชำระเงิน
01 พ.ย. 2558 - 21 พ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
18 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
24 ม.ค. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
27 ม.ค. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 80 สาขา จำนวน : 3,212 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิิกส์ 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อนวัตกรรม 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 14 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตทันตแพทย์เ... 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 84 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่... 46 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
31. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. หลักสูตรวิทยาศาสตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
35. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์(ตรีต่อเนื่องโท) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล(ตรีต่อเนื่องโท) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
37. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
38. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
39. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
41. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
42. หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
43. หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
44. หลักสูตรสาธารณศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
45. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
46. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
47. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 140 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
48. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพม่าศึกษา 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
49. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
50. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
51. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
52. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
53. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
54. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
55. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
56. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
57. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
58. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
59. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
60. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
61. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
62. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
63. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
64. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์(หลักสูตร 5 ปี) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
65. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(หลักสูตร 5 ปี) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
66. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(หลักสูตร 5 ปี) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
67. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา(หลักสูตร 5 ปี) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
68. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์(หลักสูตร 5 ปี) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
69. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย(หลักสูตร 5 ปี) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
70. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ(หลักสูตร 5 ปี) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
71. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษาและวิทยาศาสตร์ การออกก้าลังกาย(หลักสูตร 5 ปี) 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
72. หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา(หลักสูตร 4 ปี) 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
73. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 42 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
74. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 35 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
75. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 126 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
76. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 56 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
77. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ(หลักสูตรนานาชาต)ิ 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
78. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว(หลักสูตรนานาชาติ) 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
79. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์(หลักสูตรนานาชาติ) 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
80. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) 28 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง