TCAS61 รอบที่ 1 - โครงการรับตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 60 10:04 น. สนใจสมัคร : 24
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
01 ต.ค. 2560 - 30 พ.ย. 2560
ประกาศผลคัดเลือก
10 ธ.ค. 2560
ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

เปิดรับ : 34 สาขา จำนวน : 511 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. สาขา นิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
2. สาขา วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ 9 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
3. สาขา การตลาด คณะวิทยาการจัดการ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
4. สาขา การจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 24 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
5. สาขา การจัดการ (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ 12 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
6. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 11 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
7. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ 21 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
8. สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 11 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
9. สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
10. สาขา การเงินการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
11. สาขา ธรุกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
12. สาขา บัญชี คณะวิทยาการจัดการ 24 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
13. สาขา บัญชี (เทียบโอน) คณะวิทยาการจัดการ 12 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
14. สาขา ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
15. สาขา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 24 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
16. สาขา อังภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
17. สาขา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
18. สาขา การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
19. สาขา สารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
20. สาขา ภาษาอาหรับ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
21. สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
22. สาขา นิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 36 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, ศิลป์, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
23. สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 21 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
24. สาขา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 9 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
25. สาขา เคมี วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 9 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
26. สาขา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
27. สาขา จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
28. สาขา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
29. สาขา สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 9 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
30. สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 9 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
31. สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล) วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 9 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
32. สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
33. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 9 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
34. สาขา วิทยาการธุรกิจสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 12 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต, จบ ม.6

Portfolio

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร


โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง