รับตรง โดยใช้คะแนน GAT/PAT สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 58 14:15 น. สนใจสมัคร : 21
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
10 ก.ย. 2558 - 15 ม.ค. 2559
ชำระเงิน
10 ก.ย. 2558 - 18 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
02 ก.พ. 2559
สัมภาษณ์
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
20 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 41 สาขา จำนวน : 1,940 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม 85 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
3. คณะวิศกวรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิชาวิศวกรรมวัดคุม 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
6. คณะวิศวรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
10. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอาหาร 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
11. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
12. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
13. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
14. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบการผลิตและวัสดุ 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
15. คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
16. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาชาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ 70 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
17. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัติโนมัติ 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
18. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
19. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
20. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
21. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (วิทยาเขตชุมพร) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
22. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล แขนงวิศวกรรมเกษตร (วิทยาเขตชุมพร) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
23. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสารสนเทศ (วิทยาเขตชุมพร) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิทยาเขตชุมพร) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
25. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
26. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
27. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
28. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
29. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
30. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 80 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
31. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ 100 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
32. คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 60 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
33. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
34. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
35. คณะอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหาร 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
36. วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล สาขาวิชาวิศวกรรมระบการผลิต 25 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
37. วิทยาลัยการบริหารและการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 10 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
38. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ภาคอังกฤษ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
39. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (วิทยาเขตชุมพร) 50 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
40. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 30 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
41. วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ) 40 ไม่ใช้ ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
8
ความยากในการเรียน
8

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง