โครงการความร่วมมือ "โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ และโรงเรียนในเครื่อข่าย" (กลุ่มใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 58 13:37 น. สนใจสมัคร : 5
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 12 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 44 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุ 3.50 ไม่ระบุ
2. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
4. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
5. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
6. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
7. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
8. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
9. คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
10. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
11. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
12. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
13. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ
14. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ
15. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร ไม่ระบุ 2.25 ไม่ระบุ
16. คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
17. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
18. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
19. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ระบุ 3.25 ไม่ระบุ
20. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
21. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาเคมี ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
22. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ระบุ 3.50 ไม่ระบุ
23. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
24. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
32. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
33. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
34. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
35. คณะสังคมศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสังคมศึกษา ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
36. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
37. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
38. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
39. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิตอล (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
40. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
41. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่นยืน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
42. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
43. วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
44. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
10
ความยากในการเรียน
10

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง