โครงการ "โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7" (กลุ่มใช้คะแนน GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2559)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 58 16:56 น. สนใจสมัคร : 2
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 12 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 34 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ
2. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
3. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
4. คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
5. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
6. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
7. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
8. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
9. คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
10. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
11. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
12. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
13. คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ
14. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
15. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
16. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ไม่ระบุ 3.25 ไม่ระบุ
17. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ระบุ 3.25 ไม่ระบุ
18. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
19. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
20. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
21. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ
22. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ระบุ 3.00 ไม่ระบุ
23. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
24. คณะสังคมศาสตร์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกธุรกิจเพื่อสังคม ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
25. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
26. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
27. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
28. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
29. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
30. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
31. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
32. คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
33. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่นยืน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
34. สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง