โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 10 ก.ย. 58 17:56 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
11 ม.ค. 2559 - 12 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 13 สาขา จำนวน : ไม่ระบุ


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
2. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
3. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
4. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
5. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ไม่ระบุ 3.50 ไม่ระบุ
6. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ระบุ 3.25 ไม่ระบุ
7. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
8. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
9. คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ระบุ 2.50 ไม่ระบุ
10. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
11. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาเคมี ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
12. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาชีววิทยา ไม่ระบุ 3.50 ไม่ระบุ
13. คณะวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาฟิสิกส์ ไม่ระบุ 2.75 ไม่ระบุ
ลิงค์ระเบียบการ
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง