TCAS รอบที่ 2 - โครงการเด็กไทยสู่สากล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 60 15:48 น. สนใจสมัคร : 109
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
24 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2560
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 26 สาขา จำนวน : 166 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. เคมี 4 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
2. เคมีบูรณาการ (นานาชาติ) 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
3. เคมีอุตสาหกรรม 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
4. พฤกษศาสตร์ 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
5. พันธุศาสตร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
6. ฟิสิกส์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
7. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
8. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี(นานาชาติ) 30 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
9. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
10. วิศวกรรมเครื่องกล 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
11. วิศวกรรมไฟฟ้า (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
12. วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
13. วิศวกรรมอุตสาหการ (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
14. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (โครงการภาคภาษาอังกฤษ) 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
15. วิศวกรรมการบินและอวกาศ-บริหารธุรกิจ 5 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
16. เทคโนโลยีการบรรจุ 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
17. เทคโนโลยีชีวภาพ 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
18. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
19. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
20. เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
21. เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) 2 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
22. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
23. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) 2 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
24. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 5 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
25. การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 15 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
26. การตลาด 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

9 วิชาสามัญ

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
     เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนจากโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพ โดดเด่นเฉพาะในด้านภาษาต่างประเทศได้เข้าศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และพร้อมเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ก้าวทันโลก และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงก าหนดรายละเอียดในการ รับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการเด็กไทยสู่สากล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
6 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยและยังฝึกฝนฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
7 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
8 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
9 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1 ต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในโรงเรียนหรือห้องเรียนที่จัด การเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งได้รับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ
2 ต้องเป็นผู้ที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่รับสมัคร
3 มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561)
4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561)
5 มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561) 2.6 มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง