TCAS รอบที่ 2 - โครงการลูกพระพิรุณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 60 15:47 น. สนใจสมัคร : 79
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
24 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 37 สาขา จำนวน : 149 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. เคมี 4 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. เคมีอุตสาหกรรม 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. เคมีบูรณาการ 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. ชีวเคมี 1 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. พฤกษศาสตร์ 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. พันธุศาสตร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. ฟิสิกส์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. สถิติ 10 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. ชีววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. สัตววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย 30 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. พลศึกษา 4 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. เทคโนโลยีการบรรจุ 5 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. เทคโนโลยีชีวภาพ 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
27. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
28. เทคโนโลยีการบรรจุ (ภาคพิเศษ) 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
29. เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) 3 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
30. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
31. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) 5 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
32. นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 5 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
33. การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 1 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
34. การเงิน 5 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
35. การตลาด 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
36. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
37. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 5 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
     เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถสมัครเข้าศึกษาตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเอง สนใจ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งของชาวเกษตรศาสตร์ ตลอดจนนำความรู้เชิงสร้างสรรค์มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา มหาวิทยาลัยและประเทศชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคล เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ตามโครงการลูกพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
6 เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร มีวินัยและยังฝึกฝนฝึกซ้อมกีฬาอยู่อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ
7 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
8 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
9 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1 ผู้สมัครต้องเป็นบุตร (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ของบุคคลตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
   1.1 บุคลากรประจำที่ปฎิบัติงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาไม่น้อยกว่า 5 ปีและปัจจุบัน ยังปฏิบัติงานอยู่
   1.2 นิสิตเก่าที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด แบ่งเป็น
   2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่รับสมัคร
   2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
3 มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561)
4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561)
5 มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561)
6 มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง