TCAS รอบที่ 2 - โครงการเพชรนนทรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 61 11:18 น. สนใจสมัคร : 114
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
24 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 35 สาขา จำนวน : 155 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณิตศาสตร์ 10 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
2. เคมี 4 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
3. เคมีอุตสาหกรรม 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
4. เคมีบูรณาการ 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
5. จุลชีววิทยา 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
6. ชีวเคมี 3 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
7. พันธุศาสตร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
8. ฟิสิกส์ 10 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
9. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
10. วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
11. สถิติ 10 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
12. ชีววิทยา 1 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
13. สัตววิทยา 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
14. วิศวกรรมเคมีภาคพิเศษ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
15. วิศวกรรมเครื่องกล ภาคพิเศษ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
16. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
17. วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต ภาคพิเศษ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
18. วิศวกรรมวัสดุภาคพิเศษ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
19. วิศวกรรมส่ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
20. วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ 2 ไม่ใช้ วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
21. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
22. จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
23. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
24. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
25. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ) 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
26. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
27. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
28. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
29. ภาษาเยอรมัน 5 3.00 ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
30. ภาษาไทย 2 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
31. ดนตรีไทย 20 ไม่ใช้ ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
32. ดนตรีตะวันตก 15 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
33. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 5 3.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
34. การตลาด 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
35. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม 3 2.51 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์

คุณสมบัติพิเศษ
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
     เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านที่ได้รับการยอมรับ ได้สมัครเข้า ศึกษาตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเองสนใจ และนำองค์ความรู้ต่างๆ มาบูรณาการต่อยอดการพัฒนามหาวิทยาลัยและ ประเทศชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรี ตามโครงการเพชรนนทรีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน สายสามัญต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการด าเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร 
1 ต้องมีความสามารถพิเศษโดดเด่นเฉพาะทาง ตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยมีการรับรองผลงานจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นที่ยอมรับ
2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด แบ่งเป็น     2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่รับสมัคร
   2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
3 มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561)
4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561)
5 มีผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561)
6 มีผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชากำหนด 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง