โครงการนักกีฬา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2559
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 58 17:19 น.
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
13 พ.ย. 2558 - 14 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
24 ธ.ค. 2558
สอบข้อเขียน
16 ม.ค. 2559
ประกาศผลคัดเลือก
29 ม.ค. 2559
สัมภาษณ์
13 ก.พ. 2559
ประกาศผลสุดท้าย
26 ก.พ. 2559
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ไม่ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 22 สาขา จำนวน : 67 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 10 2.00 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
2. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) 1 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
3. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 1 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
4. คณะพลศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 1 2.25 วิทย์-คณิต, อาชีวะ, จบ ม.6
5. คณะพลศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ 10 2.00 สมัครได้ทุกคน
6. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษา 2 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
7. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาพลศึกษา 20 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
8. คณะพลศึกษา (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 5 ไม่ใช้ สมัครได้ทุกคน
9. คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา 2 3.00 สมัครได้ทุกคน
10. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง 1 2.00 สมัครได้ทุกคน
11. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกการแสดงและการกำกับการแสดง 1 2.00 สมัครได้ทุกคน
12. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์ไทย 1 2.00 สมัครได้ทุกคน
13. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 4 ปี) สาขาวิชาศิลปะการแสดง วิชาเอกนาฎศิลป์สากล 1 2.00 สมัครได้ทุกคน
14. คณะศิลปกรรมศาสตร์ (หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต 5 ปี) สาขาวิชานาฏศิลป์ 1 2.75 สมัครได้ทุกคน
15. คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชากายภาพบำบัด 1 2.50 สมัครได้ทุกคน
16. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการออกแบบสื่อปฎิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย (2 ภาษา) 1 2.00 สมัครได้ทุกคน
17. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกการจัดการธุรกิจไซเบอร์ 1 2.00 สมัครได้ทุกคน
18. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร (2 ภาษา) ไม่ระบุ 2.00 ไม่ระบุ
19. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิตอล 2 2.00 สมัครได้ทุกคน
20. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสาร (2 ภาษา) 2 2.00 สมัครได้ทุกคน
21. วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่นยืน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1 2.00 สมัครได้ทุกคน
22. วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขาวิชาภาพยนต์และสื่อดิจิตอล (2 ภาษา) 2 2.00 สมัครได้ทุกคน
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทั้งหมด คลิกที่นี่
หางานง่าย
7.5
ความยากในการเรียน
7.5

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง