TCAS รอบที่ 2 - โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 60 17:15 น. สนใจสมัคร : 146
ปิดรับ พิมพ์
รับสมัคร
15 ม.ค. 2561 - 30 ม.ค. 2561
ชำระเงิน
15 ม.ค. 2561 - 31 ม.ค. 2561
ประกาศรายชื่อมีสิทธิ์สอบ
17 เม.ย. 2561
สัมภาษณ์
24 เม.ย. 2561
ประกาศผลสุดท้าย
10 พ.ค. 2561
ตัดสิทธิ์ใน TCAS รอบถัดไป
ตัดสิทธิ์

เปิดรับ : 46 สาขา จำนวน : 198 ที่นั่ง


ลำดับ คณะ/สาขา ที่นั่ง เกรด สาย  
1. คหกรรมศาสตร์ 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
2. เคมีการเกษตร 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
3. วิทยาศาสตร์เกษตร 7 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
4. เกษตรเขตร้อน 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
5. อาหารและโภชนาการ 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
6. การจัดการศัตรูพืชและสัตว์ 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
7. สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
8. ประมง 10 2.25 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
9. เคมี 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
10. เคมีอุตสาหกรรม 4 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
11. ชีวเคมี 1 3.25 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
12. จุลชีววิทยา 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
13. พฤกษศาสตร์ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
14. พันธุศาสตร์ 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
15. ฟิสิกส์ 3 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
16. ชีววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
17. สัตววิทยา 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
18. วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี 30 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
19. สถิติ 10 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
20. เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
21. สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 5 2.75 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
22. จิตวิทยา (จิตวิทยาคลินิก) 2 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
23. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
24. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) 1 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
25. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
26. จิตวิทยา (จิตวิทยาชุมชน) ภาคพิเศษ 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
27. จิตวิทยา (จิตวิทยาพัฒนาการ) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
28. จิตวิทยา (จิตวิทยาอุตสาหกรรม และองค์การ) ภาคพิเศษ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
29. เทคโนโลยีการบรรจุ 2 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
30. เทคโนโลยีชีวภาพ 3 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
31. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร 5 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
32. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 2.75 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
33. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 3 2.50 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
34. เทคโนโลยีชีวภาพ (ภาคพิเศษ) 3 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
35. พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ) 2 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
36. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (ภาคพิเศษ) 2 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
37. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ (ภาคพิเศษ) 3 2.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
38. นวัตกรรมและเทคโนโลยี อุตสาหกรรมเกษตร 5 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
39. ปรัชญาและศาสนา 1 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
40. นวัตกรรมการท่องเที่ยว 5 3.00 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
41. การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 5 2.75 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
42. การเงิน 10 2.50 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
43. การตลาด 5 2.50 วิทย์-คณิต, ศิลป์

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
44. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - เกษตรกร 3 2.51 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
45. การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว ภาคพิเศษ 5 2.00 ไม่ระบุ

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
46. วิศวกรรมโยธา-ชลประทาน 5 3.00 วิทย์-คณิต

O-NET

GAT/PAT

สัมภาษณ์
ลิงค์ระเบียบการ
ลิงค์รับสมัคร
ลิงค์ประกาศผล
          เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีศักยภาพ สามารถสมัครเข้าศึกษาตามคณะ/สาขาวิชาที่ตนเอง สนใจ และสามารถต่อยอดความรู้และกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีคุณค่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงกำหนดรายละเอียดในการรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีตามโครงการเมล็ดพันธุ์ สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 
1 เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
2 เป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หรือประกาศนียบัตรอื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่จบ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ ต้องมีคุณสมบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการดำเนินงาน การศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544
4 เป็นผู้ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5 เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วหรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ
6 ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาล เว้นแต่ในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดอันเป็นลหุโทษ
7 ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
8 ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
1 ผู้สมัครต้องเป็นทายาท (บุตรโดยกำเนิดหรือบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย หรือผู้สืบเชื้อสายโดยสายเลือด) ของผู้ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร ชาวประมง เจ้าของกิจการตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด โดยมีเอกสารรับรองจาก ทางราชการ
2 มีผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือตามที่คณะ/สาขาวิชากำหนด แบ่งเป็น
   2.1 ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (ภาคต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ณ วันที่รับสมัคร
   2.2 ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมของ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 รวม 6 ภาคการศึกษา
3 มีผลคะแนนสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ ากว่า 16 คะแนน (สอบวันที่ 3-4 มีนาคม 2561)
4 มีผลคะแนนทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และการทดสอบวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2561)
5 ผลคะแนนสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2561 (สอบวันที่ 17-18 มีนาคม 2561)
6 ผลสอบวิชาความถนัดเฉพาะ ตามเกณฑ์ที่คณะ/สาขาวิชาก าหนด 
โปรแกรมรับตรงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทั้งหมด คลิกที่นี่

ดูโครงการรับตรงอื่น ๆ
มหาวิทยาลัยร่วมส่งข่าวรับตรง